تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

mopw_admin
Sat, Aug 29 2020 12:55 PM
تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن میان محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فواید عامه و بانو ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت تقویت همکاری‌ها و ایجاد انستیتوت‌، جهت انکشاف نیروی انسانی این دو سکتور به امضا رسید.

محمدیما شمس، رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فوایدعامه، امضای این تفاهم نامه ها را گام مهم در راستای آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان سکتور‌ خط آهن و سرکسازی کشور عنوان نموده افزود، وظایف و مسوولیت‌های طرف‌ها در این تفاهم نامه ها واضح و مشخص می باشد.

آقای شمس بیان داشت، ایجاد انستیتوت‌های یاد شده، از یک‌سو زمینه کسب آموزش، تجربه و کاریابی در سکتور خط آهن و سرکسازی را مساعد می‌کند از سوی دیگر، بودجه‌ای که برای آموزش کارمندان اداره خط آهن در خارج از کشور هزینه می‌شد، در داخل کشور به مصرف می‌رسد و در قسـمت سرمایه های ملی صرفه جویی صورت گیرد.

وی تصریح کرد براساس قانون خط آهن افغانستان، این اداره مکلف به ایجاد انستیتوت خط آهن شده است و تاکنون شمار زیادی از کارمند اداره خط آهن افغانستان برای سپری کردن دوره‌های آموزش مسلکی و کسب تجارب به کشورهای بیرونی فرستاده شده‌اند و اکنون هم شماری از کارمندان اداره مستقل خط آهن در مقطع لیسانس در کشور اوزبیکستان مصروف تحصیل می باشند.

ندیمه سحر، رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، تفاهم‌نامه‌های ایجاد «انستیتوت ملی خط آهن» و «انستیوت ملی سرک‌سازی» را فرصتی برای ارتقای ظرفیت و سطح تحصیلی کارمندان این دو سکتور، فرا گرفتن دوره های کارآموزی و کاریابی برای فارغان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تقویت همکاری و اشتراک تجارب میان ادارات سه‌گانه، دانست.

وی افزود، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برنامه‌های مشخصی را برای ارتقای ظرفیت مسلکی سکتورها براساس نیازمندی‌ها، روی دست گرفته و قرار است کمیته‌ای مشترک ادارات سه گانه در پیوند به ایجاد انستیتوت‌های یاد شده، نصاب تحصیلی، استخدام استادان و دانش‌آموزان مطابق استندردها پذیرفته شده، کار نمایند.

هدف از امضاء این تفاهمنامه ها؛ ایجاد فرصت های معین ارتقای ظرفیت سویـه تحصیلی منسوبین طرفین، ایجاد و تأسیس انستیتوت ملی سرکسازی در چارچوب اداره تعلیمات تخنیکی و مسلـکی و ایجــاد و تأســیس انستـیتوت خط آهن افغانســتان مطابق قانون خط آهن در چـارچـوب اداره خـط آهــن و هـمچـنان تقـویه همکاری های سه جانبه می باشد.