ساختمان لات دوم سرک دانش الی پل مغان ولایت کاپیسا بیشتر از ۷۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
Sat, Oct 17 2020 3:15 PM
ساختمان لات دوم سرک دانش الی پل مغان ولایت کاپیسا بیشتر از ۷۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لات دوم سرک دانش الی پل مغان ولایت کاپیسا بیشتر از ۷۰ فیصد پیشرفت کاری دارد
لات دوم سرک دانش الی پل مغان بیشتر از ۵ کیلومتر طول، ۶ متر عرض که یک متر آن شانه های دو طرف سرک، ۷۱ پایه پلچک به اندازه های مختلف و ۲۳۲۳ متر جویچه های کنار سرک را دارا می باشد به قیمت بیشتر از ۱۱۴ میلیون افغانی با دو شرکت ساختمانی قرار داد شده و تا کنون ۷۰.۴۴ فیصد پیشرفت کاری دارد که از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد.
این پروژه ۲۰ قریه را با ولسوالی های حصه اول و دوم کوهستان و از طریق آن به محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا وصل می سازد، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی ( شهری، معارف و صحت) وضعیت محیط زیستی و امنیتی و کاهش فاصله میان ولسوالی ها را به همراه دارد.
قابل ذکر است که طول مجموعی سرک دانش الی پل مغان بیشتر از ۲۰ کیلومتر بوده، بخش اول آن تکمیل گردیده آماده بهره برداری می باشد و بخش سوم تحت ساختمان قرار دارد