تهیه و تدارک 147 قلم پرزه جات وسایط و ماشین آلات (سرکسازی, نقلیه و تیزرفتار) مختلف النوع مورد نیاز اداره قوایکار  تحت سه لات.

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: تهیه و تدارک 147 قلم پرزه جات وسایط و ماشین آلات (سرکسازی, نقلیه و تیزرفتار) مختلف النوع مورد نیاز اداره قوایکار  تحت سه لات.

وزارت فواید عامه ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 147 قلم پرزه جات وسایط و ماشین آلات (سرکسازی, نقلیه و تیزرفتار) مختلف النوع مورد نیاز اداره قوایکار  تحت سه لات.با نمبر تشخصیه ((MOPW/1400/G-02/NCB تحت قرارداد بالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون و طرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1399/10/18 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس

مدیریت عمومی تدارکات اجناس - آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  -  ریاست تدارکات - وزارت فواید عامه -  سرک پلچرخی- مقابل قوماندانی جلب و جذب وزارت دفاع ملی

از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت فواید عامه ((WWW.MOPW.GOV.AF  و همچنان از وبسایت اداره تدارکات ملی(WWW.NPA.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 1399/10/18 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر برای لات اول (82 قلم پرزه جات وسایط سرکسازی) مورد نیاز اداره قوایکار مبلغ (60,000) شصت هزار افغانی, برای لات دوم (36 قلم پرزه جات وسایط نقلیه) مورد نیاز اداره قوایکار مبلغ (28,000) بیست و هشت هزار افغانی, برای لات سوم (29 قلم پرزه جات وسایط تیز رفتار) مورد نیاز اداره قوایکار مبلغ (18,000) هژده هزار افغانی, مبلغ تضمین آفر برای مجموع  هر سه لات بالغ بر (106,000) یکصدو شش هزار افغانی میباشد.

مقدار تضمینات به شکل تضمین بانکی بوده و  شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

نوت1: داوطلبان واجد شرایط میتواند برای 1, 2 و یا هر  3 لات نرخ ارایه نمایند.

زمان آفرگشایی: روز پنجشنبه 18 جدی 1399, ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: وزارت فواید عامه، ریاست تدارکات, اطاق جلسات

نوت2: در صورتیکه تاریخ 18 جدی سال جاری بطور غیر مترقبه از طرف حکومت رخصتی اعلان گردد جلسه آفرگشایی پروژه متذکره روز بعد کاری در همان ساعت و  مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد. 

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders

سایت های مرتبط