شاهراه سالنگ بروی وسایط تریلری مسدود  می باشد

mopw_admin
Tue, Dec 15 2020 1:57 PM
شاهراه سالنگ بروی وسایط تریلری مسدود  می باشد

شاهراه سالنگ بروی وسایط تریلری مسدود  می باشد

۲۵ قوس ۱۳۹۹

 برفباری در هردو طــرف سالنگ متوقف گردید، ضخامت برف در شمال به ۶۰  cm و در جنوب ۲۲ cm رسیده و ریگ و نمک پاشی توسط پرسونل صورت گرفته است که بدون وسایط تریلری سایر وسایط باچین وزنجیر رفت وآمد کرده می توانند.

قابل ذکر است که پاک کاری "کوتل کران ومنجان" در مسیر سرک پنجشیر – بدخشان که از اثر برف باری های اخیر مسدود شده بود، جریان دارد تا به زودترین فرصت بروی ترافیک باز گردد.

وزارت فوایدعامه

سایت های مرتبط