ساختمان سرک ولسوالی فرخار - ورسج ولایت تخار ۷۴ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
Thu, Dec 17 2020 8:45 AM
ساختمان سرک ولسوالی فرخار - ورسج ولایت تخار ۷۴ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان سرک ولسوالی فرخار - ورسج ولایت تخار ۷۴ فیصد پیشرفت کاری دارد

۲۶ قوس ۱۳۹۹

این پروژه از منطقه لژده فرخار آغاز الی تنگی ورسج امتداد می یابد،۱۵ کیلومتر طول، ۸ متر عرض به شمول پیاده روها، ۷۴ پایه پلچک به اندازه های مختلف، ۴۸۴۵ متر جویچه سنگ کاری شده، ۶۰۰ متر معبر و ۲۰۷۱ متر کانال آبیاری دارد که این پروژه به قیمت بیشتر از ۴۹۲ میلیون افغانی آغازبه کارنموده که تا کنون ۷۴ فیصد پیشرفت کاری دارد که از سوی حکومت تمویل میگردد .

با اعمار این سرک قریه جات لژده، یوغ، غاشیب، مشتان، سرتنگ، پست آب، لوخیستان، پریانی ها، تگاب ترشت، پس قله، ویروف، یسکان، خانقاه، در حولی، سر شخ، پاپانی و کندز با هم وصل می شوند، دسترسی مردم به مراکز صحی، آموزشی سهل تر و مشکلات ترانسپورتی اهالی ولسوالی فرخار و ورسج حل می گردد.

قابل یاد آوری است که اعمار این سرک باشنده گان ولسوالی های فرخار و ورسج را در انتقال محصولات زراعتی به مرکز و مارکیت ها سهولت فراهم می نماید.

وزارت فوایدعامه – کابل

سایت های مرتبط