تماس به ما

سخنگوی وزارت فواید عامه 

اسم: محمد اشرف حق شناس 

شماره تماس: 0744252722

ایمیل آدرس:  m.ashrafhaqshinas@gmail.com 

مرجع اطلاع رسانی

 وزارت فواید عامه طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در هماهنگی با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندان که خواهان اطلاعات مختلف در مورد خدمات وزارت  فواید عامه باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات مطابق رهنمود ذیل ارسال، و پاسخ خود را دریافت نموده می توانند.

مسئولین مرجع اطلاع رسانی

اسم : محمد اشرف حق شناس

وظیفه :مسئول ومرجع اطلاع رسانی وزارت فواید عامه

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات 

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات را دانلود و خانه پری نموده، آن را به دفتر اطلاع رسانی ویابه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید

همچنان شما میتوانید کاپی اسکن شده آن را به ایمیل آدرس های زیر ارسال نماید

m.ashrafhaqshinas@gmail.com

وزارت فواید عامه  پس از دریافت فورم، یک ایمیل تاییدی ارسال نموده و جوابیه کتباً تسلیم ویا به ایمیل آدرس متقاضی ارسال میگردد.

همچنان موضوع مطالبه اطلاعات از طریق شماره تلفون های:  (+93(0)744252722) (+93(0)202320932) قابل پی گیری میباشد

File فورم تقاضای اطلاعات دسترسی به اطلاعات.pdf فورم ثبت شکایات.pdf