مرجع اطلاع رسانی

 وزارت فواید عامه طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در هماهنگی با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندان که خواهان اطلاعات مختلف در مورد خدمات وزارت  فواید عامه باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات مطابق رهنمود ذیل ارسال، و پاسخ خود را دریافت نموده می توانند.

مسئولین مرجع اطلاع رسانی

اسم : محمد اشرف حق شناس

وظیفه :آمر مطبوعات ومرجع اطلاع رسانی وزارت فواید عامه

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نموده، آن را به دفتر اطلاع رسانی ویابه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید

همچنان شما میتوانید کاپی اسکن شده آن را به ایمیل آدرس های زیر ارسال نماید

m.ashrafhaqshinas@gmail.com

وزارت فواید عامه  پس از دریافت فورم، یک ایمیل تاییدی ارسال نموده و جوابیه کتباً تسلیم ویا به ایمیل آدرس متقاضی ارسال میگردد.

همچنان موضوع مطالبه اطلاعات از طریق شماره تلفون های:  (+93(0)744252722) (+93(0)202320932) قابل پی گیری میباشد

File فورم تقاضای اطلاعات.pdf