پروژه های تحت کار

پروژهای تحت کار 

پروژه  شماره  1

نام پروژه "سرک ارملک لامان بطول 52 کیلومتر"
موقعیت کرخ (هرات)
اداره مربوطه ارملک لامان
طول / عرض 52 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان, صندوق انکشافی سعودی
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه این پروژه که به دهلیز شمال غرب مشهور است یک قسمت سرک حلقوی افغانستان است، طول مجموعی پروژه 533 کیلومتر است و طول سرک ارملک لامان 52 کیلومتر است، با تکمیل شدن این سرک ولایت های شمال افغانستان به ولایت های غرب وصل میگردد که تمام مواد اولیه مردم غرب افغانستان از کشور های آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان...) به ولایت های غربی وارد میگردد. تکمیل این سرک باعث رسیدن میوه جات شمال به غرب و برعکس آن در اسرع وقت میگردد. این سرک برای بیشتر از یکهزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم شغل دایمی و موقتی ایجاد کرده است.
کد بودجه 420109
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/50/public_project_detail

پروژه  شماره   2

نام پروژه "ساختمان سرکهاي حلقوی شهر شبرغان."
موقعیت شبرغان (جوزجان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 15.069 ( کیلومتر) / 56 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه سرک مذکورکه درداخل شهرشبرغان موقعیت داشته ساکنین شهر شبرغان که دارای اضافه تراز 178 هزارنفرنفوس آن میباشد بطور مستقیم مستفید گردیده ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت جوزجان وولایات همجوارآن بطورغیر مستقیم ازآن مستفید میگردند. همچنان ازدهام ترافیکی ازداخل شهرشبرغان را کاهش می بخشد. توسعۀ شهری، دسترسی به خدمات صحی و معارف، بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش در ترافیک و اتصال شمال و غرب کشور.
کد بودجه 420117
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/58/public_project_detail

پروژه   شماره   3

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال (لات دوم)"
موقعیت پنجاب (بامیان), چغچران (غور)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 60 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه سرک مذکورکه قسمت ازسرک دهلیزشرق وغرب بوده که ولایات مرکزی کشوررا با همدیگرارتباط داده وبه سرک حلقوی افغانستان وصل میسازد که میتوان گفت ازسرک متذکره ساکنین ولایت های وردگ،بامیان،دایکندی،غوروهرات که دارای اضافه تراز4 ملیون نفوس شان میباشد بطورمستقیم وغیرمستقیم مستفید میگردند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری بین شرق و غرب، بعد اقتصادی و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غرب کشور.
کد بودجه 420242
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/63/public_project_detail

پروژه  شماره  4

نام پروژه "قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول10.859 کیلومتر"
موقعیت زرنج (نیمروز)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 10.859 ( کیلومتر) / 60 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه سرک مذکورکه درداخل شهرنیمروزموقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز170 هزارنفرنفوس شهرنیمروز وساکنین متباقی ولسوالی های ولایت نیمروز بطورمستقیم وغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند.رشد اجتماعی (دستیابی به خدمات صحی و معارف)، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی، انکشاف اقتصادی (زراعت و تجارت).
کد بودجه 420308
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/65/public_project_detail

پروژه  شمار  5

نام پروژه "ساختمان سرک لته بند"
موقعیت بگرامی (کابل), سروبی (کابل)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 58 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه سرک مذکورکه سرک اتصالی بین ولسوالی های چهارآسیاب،بگرامی،موسهی وخاکجباربا ولسوالی سروبی میباشد که ساکنین ولسوالی های متذکره که نفوس شان درحدود 136 هزارنفرمیرسد با همراه با تعداد ازساکنین ولایات لوگر،پکتیا، پکتیکا خوست با استفاده ازاین مسیربه ولایات شرقی کشوررفت وآمد مینمایند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک کابل جلال آباد، دسترسی به خدمات اجتماعی (معارف، خدمات صحی و دست رسی به خدمات شهری) .
کد بودجه 420332
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/67/public_project_detail

پروژه  شمار  6

نام پروژه "ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک (لات چهارم)"
موقعیت سپین بولدک (کندهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 23.92 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
کد بودجه 420333
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/68/public_project_detail

پروژه  شماره  7

نام پروژه "ساختمان سرک لین دوم کابل الی لوگر بطول ( 150+24 ) کیلومتر"
موقعیت محمد آغه (لوگر), پل علم (لوگر)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 24 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب)
کد بودجه 420335
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/69/public_project_detail

پروژه  شماره  8

نام پروژه "ساختمان و اسفالت ریزی سرک لین دوم کابل الی لوگر لات اول به طول 21.209 کیلومتر"
موقعیت چهار آسیاب (کابل), محمد آغه (لوگر)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 21 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب).
کد بودجه 420335
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/70/public_project_detail

پروژه  شماره  9

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا (لات اول)"
موقعیت گیان (پکتیکا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 2.5 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1393
هدف پروژه اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد و انکشاف اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، تسهیل دسترسی خدمات به مردم.
کد بودجه 420359
یاداشت   برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/74/public_project_detail

پروژه  شماره  10

نام پروژه "پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ (تونل جدید)"
موقعیت خنجان (بغلان), سالنگ (پروان)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 93 ( کیلومتر) / 24.5 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه 1- یافتن مسیر مناسب و اقتصادی جدید جهت انکشاف شاهراه سالنگ 2- کاهش دادن حجم ترافیک تونل موجوده سالنگ 3- دیزاین مسیر جدید برای ترافیک شمال – جنوب در گذرگاه سالنگ 4- کاهش دادن زمان سفر برای عابرین 5- ایجاد سهولت برای ترافیک شاهراه سالنگ نوت: از اینکه پلان کاری نظر به فعالیت ها میباشد، بنآ پیشرفت فزیکی کار الی ماه عقرب نه بلکی الی اخیر ماه جوزا سال 1398 میباشد.
کد بودجه 420530
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/76/public_project_detail

پروژه  شماره  11

نام پروژه "اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه"
موقعیت میمنه (فاریاب)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 32.805 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه تسهیل خدمات اجتماعی (دسترسی به صحت، معارف)، توسعۀ شهری، تسهیل ترانزیت منطقوی و بهبود وضعیت محیط زیست.
کد بودجه 420441
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/87/public_project_detail

پروژه  شماره  12

نام پروژه "اعمار سرک پامیر ها بطول 8.827 کیلومتر ولایت بدخشان"
موقعیت واخان (بدخشان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 8 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه احیای راه ابریشم، تسهیل اتصال منطقوی، دسترسی به خدمات اجتماعی {صحت (کاهش مرگ و میر مادران و اطفال) معارف (تسهیل دستیابی به خدمات آموزشی)}، رشد اقتصادی (تحقق دهلیز اقتصادی).
کد بودجه 420338
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/88/public_project_detail

پروژه  شماره  13

نام پروژه "سکشن اول سرک حلقوی قیصار- لامان بطول 34 کیلومتر"
موقعیت قلعه نو (بادغیس)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 34 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه ساختمان بخش اول و دوم سرک قیصار – لامان که 82 کیلومتر از 233 کیلومتر سرک حلقوی افغانستان بوده، برای وصل نمودن مردم افغانستان یک گام موثر و حیاتی میباشد. تکمیل سرک حلقوی افغانستان نه تنها مردم افغانستان را با هم دیگر وصل مینماید بلکه مسیر مناسب اتصال منطقوی کشور نیز بحساب میرود. با تطبیق تمام بخش های این پروژه افغانستان میتواند کشورهای آسیای جنوبی و ایران را به کشورهای آسیای مرکزی وصل نماید. تطبیق این نوع پروژه های انکشافی موثریت زیادی را برای رشد اقتصاد، آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد.
کد بودجه 420338
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/90/public_project_detail

پروژه  شماره  14

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف به طول 178 کیلومتر"
موقعیت دره صوف پایین (سمنگان), یکاولنگ (بامیان)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 183.6 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه سرک یکاولنگ – دره صوف، یکی از پروژه های مهم و اساسی وزارت ترانسپورت بوده که با احداث آن، دهلیز ارتباطی عبور و مرور سمت شمال به مناطق مرکزی افغانستان و بعد بطرف سمت جنوب کشور ادامه پیدا میکند. جاده یکاولنگ – دره صوف، یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال اجناس و اموال تجارتی از سمت شمال به جنوب کشور و همینطور به ممالک همسایه خواهد بود. همچنان این مسیر، رول مهم در رشد اقتصاد کشور، تسهیلات بیشتر برای انتقال تولیدات زراعتی، تسهیلات خوب در سیستم ترانسپورتی، بهبود در امنیت، باعث کاهش واقعات ترافیکی، زمینه ایجاد شغل یابی و سهولت کاری برای مردم آن محل و باالاخره باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد.
کد بودجه 420064
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/99/public_project_detail

 پروژه  شماره  15

نام پروژه "قیرریزی سرک های داخل شهر فراه"
موقعیت فراه (فراه)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 12.175 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1386
هدف پروژه اعمار این سرک باعث رشد تشویق سرمایه گذار در مرکز شهر گردیده وزمینه اشتغال زایی را برای ساکنین این شهر مساعد میسازد .وهم باعث از بین بردن آلوده گی محیط زیست، گردیده و بالای رشد اقتصاد تاثیرات مثبت دارد . به این سبب وزارت فواید عامه در ساختن واعمار این سرک را در اولویت کار خویش قرار داده است.
کد بودجه 420182
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/102/public_project_detail

پروژه  شماره  16

نام پروژه "ساختمان سرک سرپل الی شبرغان"
موقعیت شبرغان (جوزجان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 51.3 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1390
هدف پروژه خطوط ریل وسرک ها متواند بین ممالک وهمچنان میان خود مملکت انتقالات را انجام دهد. اشیای تولید شده صنعتی به شهر ها و ممالک مختلف توسط یکی از انواع وسایل انتقالات صورت میگیرد. سرک یک وسیله فوق العاده مهم در حیات اقتصادی بشر بوده وغرض استفاده موثر سرک باید بر علاوه از اینکه راه انتقالاتی به شمار میرود وسیله انکشاف اقتصاد کشور ودیگر امکانات ضروری و حیاتی بوده وحتی در موضو عات دفاعی کشور ها نیز داشتن سرک ها مناسب حتمی و لازمی شمرده می شود.
کد بودجه 420336
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/103/public_project_detail

 پروژه  شماره  17

نام پروژه "دیزاین سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد آغه"
موقعیت خوشی (لوگر), محمد آغه (لوگر)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 28 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اتصال محلی، توسعۀ اقتصادی (رشد زراعت)، بهبود وضعیت اجتماعی از طریق دستیابی به خدمات
کد بودجه 420360
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/107/public_project_detail

پروژه  شماره  18

نام پروژه "ساختمان سرک های داخل شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.8 کیلومتر"
موقعیت نیلی (دایکندی)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 8 ( کیلومتر) / 14 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه دست رسی به خدمات (شهری، آموزشی و صحی)، اتصال محلی، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی
کد بودجه 420365
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/108/public_project_detail 

پروژه  شماره  19

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری"
موقعیت جاغوری (غزنی), قره باغ (غزنی)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 30.37 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اعمار وساختمان این سرک بسیار ازارش خوبی برخوردار است زیرا این سرک ولایت ارزگان ،ولسوالی اجرستان ، ولسوالی مالستان ،ولسوالی جاغوری ،ولسوالی خاک افغان ،ولسوالی جغتو وولسوالی قرباغ را به مرکز ولایت وصل نموده دررشد اقتصاد ولسوالی های فوق تاثیر مستقیم دارد از طرف دیگر برای صدها نفر از ساکنین محل زمینه کارا را فراهم میسازد ،ازاین لحاظ وزارت فواید عامه ساختن این سرک را در اولویت کاری خویش قرار داده است .
کد بودجه 420366
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/109/public_project_detail

پروژه  شماره  20

نام پروژه "ساختمان سرک لغمان- بادپخ (لات اول)"
موقعیت بادپخ (لغمان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 20.66 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
کد بودجه 420388
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/114/public_project_detail

پروژه  شماره   21

نام پروژه "ساختمان دره صوف الی معدن شباشک"
موقعیت دره صوف بالا (سمنگان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 52 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه رشد اقتصادی (استخراج معادن)، تسهیل خدمات اجتماعی (صحت، معارف)، توسعۀ شهری و بهبود وضعیت محیط زیست.
کد بودجه 420443
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/115/public_project_detail

پروژه  شماره  22

نام پروژه "ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا(خارج دره غچولان کله حوت)"
موقعیت نجراب (کاپیسا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 20 ( کیلومتر) / 6.6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه اتصال محلی (ولسوالی ها به مرکز شهر کاپیسا)، رشد اقتصادی (انکشاف زراعت و فراورده های زراعتی) و بهبود وضعیت محیط زیستی.
کد بودجه 420447
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/116/public_project_detail

پروژه  شماره   23

نام پروژه "ساختمان شاهرا کابل الی میدان شهر از پل کمپنی (لات اول)"
موقعیت کابل (کابل), میدان شهر (میدان وردک)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 24 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده  
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری، رشد اقتصادی، کاهش فواصل و کاهش هزینه های ترانسپورتی.
کد بودجه 420533
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/121/public_project_detail

پروژه  شماره   24

نام پروژه "اسفالت سرک های داخل شهر امام صاحب"
موقعیت امام صاحب (کندز)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه دست رسی بهتر مردم به خدمات، اتصال محلی، بهبود وضعیت محیط زیستی، توسعۀ شهری، رشد ترانزیت.
کد بودجه 420538
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/122/public_project_detail

 پروژه  شماره  25

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف لات دوم"
موقعیت ارغستان (کندهار), معروف (کندهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 38.56 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه اتصال محلی، رشد اقتصادی (زراعت )، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی).
کد بودجه 420253
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/124/public_project_detail

پروژه  شماره  26

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات اول"
موقعیت سپین بولدک (کندهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 40 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
کد بودجه 420362
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/127/public_project_detail

پروژه  شماره  27

نام پروژه "دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار لات دوم"
موقعیت سپین بولدک (کندهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 39.6 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اتصال منطقوی، بهبود وضعیت معیشتی مردم محل، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
کد بودجه 420362
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/128/public_project_detail

پروژه  شماره  28

نام پروژه "اعمار سرک رباط الی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به طول 12.142 کیلومتر"
موقعیت ورس (بامیان), میرامور (دایکندی)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 12.142 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه رشد توریزم، توسعۀ اقتصادی (جلب سرمایۀ خارجی، رشد زراعت و تجارت) توسعۀ فرهنگی، اتصال منطقوی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی، معارف و شهری).
کد بودجه 420371
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/129/public_project_detail

 پروژه  شماره  29

نام پروژه "اعمار 99 متر پل آهن گادر در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی بالای دریای پنجشیر ولسوالی صیاد ولایت کاپیسا"
موقعیت محمود راقی (کاپیسا)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 99 ( متر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه این پل به طول 99 متر در ولسوالی صیاد ولایت کاپیسا موقعیت داشته که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان پیش برده می شود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/147/public_project_detail

 پروژه  شماره  30

نام پروژه "پروژه اعمار و ساختمان دیوار استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار به طول 1519 متر"
موقعیت تالقان (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (دیوار استنادی - نامشحص )
طول / عرض 1519 ( متر) / 0 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه پروژه اعمار و ساختمان 1519 متر دیوار استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی دیوار مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در ولایت تخار ضروری می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/151/public_project_detail

پروژه  شماره   31

نام پروژه "اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست"
موقعیت خوست و فرنگ (بغلان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 40 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اعمار و ساختمان 40 متر پل آهن کانکریتی در قریه غارو بالای دریای خوست این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/164/public_project_detail

 پروژه  شماره  32

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک از ورسج الی خوست و فرنگ بخش سوم، لات اول"
موقعیت ورسج (تخار)    
طول / عرض 9.41 ( متر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اعمار و ساختمان 13.99 کیلومتر سرک از ورسج الی خوست و فرنگ بخش سوم، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/193/public_project_detail

پروژه  شماره  33

نام پروژه "اعمار و بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت پکتیکا، زون جنوب شرق"
موقعیت زرغون شهر (پکتیکا)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه این سرک به طول 10 کیلومتر از زرغون شهر آغاز و به وازه خوا ولایت پکتیکا خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/138/public_project_detail

پروژه  شماره   34

نام پروژه "اعمار و بازسازی 18.056 کیلومتر سرک از دره سنگلاخ الی ولسوالی جلریز، ولایت میدان وردک، زون بامیان"
موقعیت جلریز (میدان وردک)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 18.05 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه این سرک به طول 18.05 کیلومتر از دره سنگلاخ ولایت میدان وردک آغاز و به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/144/public_project_detail

پروژه  شماره  35

نام پروژه "اعمار و بازسازی سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر با فرش اسفالت به طول 3.749 کیلو متر، ولایت پنجشیر، زون کابل"
موقعیت دره (پنجشیر)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 3.749 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه اعمار و بازسازی 3.74 سرک دره پوچاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/149/public_project_detail

پروژه  شماره  36

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک بنگی الی اشکمش فیز سوم لات اول 20+800 31+191"
موقعیت بنگی (تخار), اشکمش (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 10.39 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه اعمار و ساختمان 10 کیلومتر سرک بنگی الی اشکمش فیز سوم لات اول توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/152/public_project_detail

پروژه  شماره  37

نام پروژه "ساختمان سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان از کیلومتر 000+0 الی 712+19 (بخش اول ) وسرک قاصان از کیلومتر 000+0 الی 687.45+12 (بحش دوم ) با فرش اسفلت، به طول 32.399 کیلومتر"
موقعیت ده صلاح (بغلان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 32.39 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه ساختمان 32.39 کیلومتر سرک ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/161/public_project_detail

پروژه  شماره  38

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک بنگی الی اشکمش از کیلومتر 431.79+41 الی 631+51 کیلومتر فیز پنجم لات اول بطول 10.19959 کیلومتر"
موقعیت بنگی (تخار), اشکمش (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 10.19 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه این سرک به طول 10.19 کیلومتر از ولسوالی بنگی ولایت تخار شروع و به ولسوالی اشکمش ولایت تخار خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/166/public_project_detail

پروژه شماره  39

نام پروژه "بازسازی سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول، چنیچ 820+64 الی 447.04+74 کیلومتر، فرش جغل، ولایت دایکندی، زون مرکزی"
موقعیت شهرستان (دایکندی)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9.62 ( کیلومتر) / 5.5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه بازسازی 9.62 کیلومتر سرک از شهرستان الی کوتل قناق بخش پنجم، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/177/public_project_detail

پروژه  شماره   41

نام پروژه "اعمار و بازسازی سرک از مروره الی ولسوالی اسمار، بخش دوم، لات اول"
موقعیت مروره (کنر)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 11.09 ( کیلومتر) / 6.5 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه این سرک به طول 11.09 کیلومتر از ولسوالی مروره شروع و به ولسوالی اسمار ولایت کنر خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/181/public_project_detail

پروژه  شماره   44

نام پروژه "بازسازی سرک با فرش جغلی از چهار توت الی دهن عیار بخش اول، لات اول"
موقعیت پشتون کوت (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 7.209 ( کیلومتر) / 7 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1390
هدف پروژه بازسازی سرک با فرش جغلی از چهار توت الی دهن عیار بخش اول، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mot.gov.af/public/185/public_project_detail

پروژه  شماره  45

نام پروژه "بازسازی سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول"
موقعیت جانی خیل (پکتیا)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 16.258 ( کیلومتر) / 6 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1395
هدف پروژه بازسازی 16.25 کیلومتر سرک از جانی خیل الی کوتل سرخی و پوسته بیل خیل لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420558
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/187/public_project_detail

پروژه  شماره  46

نام پروژه "بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول، چنیچ 000+10 الی 460+20 کیلومتر، ولایت دایکندی، زون مرکزی"
موقعیت شهرستان (دایکندی)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 11 ( کیلومتر) / 8 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان, بانک جهانی
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه بازسازی سرک با فرش اسفالت از دایکندی الی شهرستان، بخش دوم، لات اول،این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.,
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/188/public_project_detail

پروژه  شماره  47

نام پروژه "اعمار و بازسازی سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره"
موقعیت شکر دره (کابل)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 13 ( کیلومتر) / 9 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه اعمار و بازسازی 12.76 کیلومتر سرک از سرک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/189/public_project_detail

پروژه  شماره  48

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش دوم لات اول"
موقعیت پشتون کوت (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 16 ( کیلومتر) / 6 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه اعمار و ساختمان 15.55 کیلومتر سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش دوم لات اول . این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده شده و بازسازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/190/public_project_detail

پروژه  شماره  49

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول"
موقعیت میمنه (فاریاب), پشتون کوت (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 16.88 ( کیلومتر) / 6.5 (متر
نوع فعالیت / مواد برنامه ملی راه سازی روستایی
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1393
هدف پروژه اعمار و ساختمان 16.88 کیلومتر سرک از میمنه الی ولسوالی ناموسی غار تپه عطا خان خواجه و دولت آباد بخش اول لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده شده و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/191/public_project_detail

پروژه  شماره  50

نام پروژه "بازسازی سرک از دو آب الی پل دهنه پیار الی مندول فیز دوم، لات اول از نقطه 000+22 الی 000+33 کیلومتر، فرش جغلی، ولایت نورستان، زون شرق"
موقعیت مندول (نورستان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 11 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه این سرک به طول 11 کیلومتر با فرش جغلی از ولسوالی دوآب ولایت نورستان شروع و به ولسوالی مندول ولایت نورستان خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/192/public_project_detail

پروژه شماره  51

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک از دو آب الی پل دهن پیار الی مندول، بخش دوم، لات دوم، چنیچ 000+33 الی چنیچ 000+44 کیلومتر، فرش جغلی، ولایت نورستان، زون شرق"
موقعیت مندول (نورستان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 11 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه این سرک به طول 11 کیلومتر با فرش جغلی از ولسوالی دوآب ولایت نورستان شروع و به ولسوالی مندول ولایت نورستان خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/194/public_project_detail

 پروژه  شماره  52

نام پروژه "ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک"
موقعیت مرکز بهسود (میدان وردک)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 7 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه ساختمان 10 کیلومتر سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 کیلومتر فیز اول با فرش جغلی ولایت میدان وردک این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/196/public_project_detail

پروژه  شماره  53

نام پروژه "بازسازی سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول، لات اول"
موقعیت سرخ پارسا (پروان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 12 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه بازسازی12 کیلومتر سرک دره سرخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول، لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/199/public_project_detail

پروژه  شماره  54

نام پروژه "بازسازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر"
موقعیت پغمان (کابل)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 14.119 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه بازسازی سرک قریه مرغگیران به طول مجموعی 119.77+14 کیلومتر این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/201/public_project_detail

پروژه  شماره   55

نام پروژه "بازسازی سرک از گردیز الی زرمت فیز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+10 کیلومتر فرش اسفالت ولایت پکتیا، زون جنوب شرق"
موقعیت گردیز (پکتیا), زرمت (پکتیا)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1395
هدف پروژه بازسازی 10 کیلومتر سرک از گردیز الی زرمت فیز اول لات اول این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/218/public_project_detail

 پروژه  شماره  56

نام پروژه "اعمار سرک هرات پشتون زرغون به طول 44 کیلو متر"
موقعیت پشتون زرغون (هرات)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 44 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1389
هدف پروژه اعمار وساختمان این سرک قادر میسازد که مردم محل به نسبت مصروف بودن در دامداری وزمین داری مواد های تولیدی زراعتی خویش را در اسرع وقت در مرکزولایت انتقال دهند که این امر سبب رشد اقتصاد واستفاده موثر از حاصلات ومیوه جات میگردد .
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/229/public_project_detail

پروژه  شماره  57

نام پروژه "اعمار سرک هرات غوریان بطول 30 کیلومتر بخش اول"
موقعیت غوریان (هرات), زنده جان (هرات)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 30 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1389
هدف پروژه اعمار وساختمان این سرک قادر میسازد که مردم محل به نسبت مصروف بودن در دامداری وزمین داری مواد های تولیدی زراعتی خویش را در اسرع وقت در مرکزولایت انتقال دهند که این امر سبب رشد اقتصاد واستفاده موثر از حاصلات ومیوه جات میگردد . وازطرف دگرموقعیت این ولسوالی از اهمیت استراتیژی خواص برخوردار است بدین ملحوظ وزارت فوایدعامه کار این سرک را در اولویت خویش قرار داده است .
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/234/public_project_detail

پروژه  شماره  58

نام پروژه "اعمار سرک هرات غوریان بطول 27.59 کیلومتر بخش دوم"
موقعیت غوریان (هرات), زنده جان (هرات)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 27.5 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1389
هدف پروژه اعمار وساختمان این سرک قادر میسازد که مردم محل به نسبت مصروف بودن در دامداری وزمین داری مواد های تولیدی زراعتی خویش را در اسرع وقت در مرکزولایت انتقال دهند که این امر سبب رشد اقتصاد واستفاده موثر از حاصلات ومیوه جات میگردد . وازطرف دگرموقعیت این ولسوالی از اهمیت استراتیژی خواص برخوردار است بدین ملحوظ وزارت فوایدعامه کار این سرک را در اولویت خویش قرار داده است .
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/235/public_project_detail

پروژه  شماره   59

نام پروژه "پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت اول (24 کیلومتر)"
موقعیت دوشی (بغلان)
اداره مربوطه ترانس هندوکش
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 24 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1393
هدف پروژه پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد..
کد بودجه 420377
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/249/public_project_detail

پروژه  شماره  60

نام پروژه "پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت دوم (23.04 کیلومتر)"
موقعیت دوشی (بغلان)
اداره مربوطه ترانس هندوکش
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 23.04 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد..
کد بودجه 420377
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/250/public_project_detail

61  پروژه شماره

نام پروژه "پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت پنجم (19.58 کیلومتر)"
موقعیت کهمرد (بامیان), سیغان (بامیان), شیبر (بامیان)
اداره مربوطه ترانس هندوکش
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 19.8 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد
کد بودجه 420377
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/253/public_project_detail

62   پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش (THRCP) , سرک بغلان(دوشی) الی بامیان (شیبر) B2B، قسمت ششم (24.58 کیلومتر)"
موقعیت شیبر (بامیان)
اداره مربوطه ترانس هندوکش
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 24.78 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد..
کد بودجه 420377
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/254/public_project_detail

63  پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک (لات اول)"
موقعیت شورابک (کندهار), سپین بولدک (کندهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 23 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده  
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
کد بودجه 420333
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/262/public_project_detail

64   پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار ساختمان سرک هرات - چشت شریف لات اول به طول 35 کیلومتر"
موقعیت چشت شریف (هرات)
اداره مربوطه واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - کانکریت )
طول / عرض 35 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده ایتالیا
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه این پروژه بخش از نقطه اتصال دهلیز شرق و غرب افغانستان بوده و بیش از 1.5 میلون نفر از آن مستفید میگردد. و هم چنان جهت براه افتادن هر چه بیشتر و بهتر چرخ اقتصادی کشور با فراهم نمودن زمینه اتصال معادن کشور به مراکز پروسس آن ساخت این سرک از اهمیت حیاتی برخوردار است.
کد بودجه 420368
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/272/public_project_detail

65  پروژه  شماره

نام پروژه "سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک هجرت کلی الی شهر جلال آباد"
موقعیت بهسود (ننگرهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 12.509 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه اتصال محی (داخل شهر و ولسوالی)، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات)، رشد اقتصادی (بهبود زراعت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
کد بودجه 420357
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/277/public_project_detail

66   پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک ولسوالی خواجه بهاوالدین الی ینگی قلعه ولایت تخار بطول 615+28 کیلومتر ( ماورای کوکچه) لات سوم"
موقعیت خواجه بهاءالدین (تخار), ینگی قلعه (تخار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 28.615 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1389
هدف پروژه اتصال محلی (ولسوالی ها)، بهبود وضعیت اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
 
کد بودجه 420120
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/281/public_project_detail

67    پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک ولسوالی ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 2564+27 کیلومتر (لات چهارم)"
موقعیت بنگی (تخار), چاه آب (تخار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 27 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1385
هدف پروژه اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی.
کد بودجه 420120
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/282/public_project_detail

68    پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک لغمان- بادپخ (لات دوم)"
موقعیت بادپخ (لغمان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 24 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده  
سال منظور بودجه 1392
هدف پروژه اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
کد بودجه 420388
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/284/public_project_detail

69  پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار سرک از دوراهی بگرام الی جبل السراج"
موقعیت بگرام (پروان), جبل السراج (پروان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 26.5 ( کیلومتر) / 24 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه دهلیز منطقوی، بعد اقتصادی (ترانزیت، زراعت، تجارت)، تعاملات منطقوی، ارتقای موقعیت جیو اکونومیک افغانستان.
کد بودجه 420448
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/285/public_project_detail

70  پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه سرک کابل لوگر لین دوم لات اول ( از تانک تیل لوگر الی چهل دختران ) به طول 7 کیلومتر"
موقعیت چهار آسیاب (کابل)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 7 ( کیلومتر) / 60 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، بهبود در وضعیت معیشتی مردم محل، اتصال منطقوی و رشد اقتصادی (زراعت و تجارت).
کد بودجه 420565
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/302/public_project_detail

71  پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک از احمد خیل ځاځی الی خط دیورند قاسم خیل فیز اول"
موقعیت لجه احمد خیل (پکتیا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 18 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه 18کیلومتر سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی دیورند این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420554
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/312/public_project_detail

72   پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار سرک باغ پل جوی غلامان بطول (3.585 ) کیلومتر"
موقعیت فراه (فراه)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 3.565 ( کیلومتر) / 31 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه در انکشاف مراکز شهر رکن اساسی را سرکهای باپوشش اسفلتی و غیر اسفلتی تشکیل داده وبخواطر بهبود بخشیدن وضعیت زندگی و رشد اقتصاد ، شغل زدایی ، ایجاد یک محیط سالم ، رشد تولیدات ، تشویق سرمایه گزاران وده ها فکتورهای دیگر باعث شد که تا وزارت فواید در اعمار وساختمان این سرک اقدام نمایند .
کد بودجه 420182
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/315/public_project_detail

73  پروژه  شماره

نام پروژه "بازسازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) فیز اول لات دوم، چنیچ 000+9 الی چنیچ 000+18 کیلومتر با فرش جغلی ولایت نورستان زون شرق"
موقعیت تیتین کوردر
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت کانکریت )
طول / عرض 9 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1391
هدف پروژه پروژه مذکور قریه جات پارون ،کوردار ،ننگراج و تتین را با هم وصل مینماید. همین پروژه بتعداد 9100 نفر مسکونی دسترسی به خدمات صحی، خدمات تحصیلی، زراعتی و مارکیت را بشکل مستقیم و غیر مستقیم وصل مینماید. و همچنان از محیط زیست مناسب برخودار میشود.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/325/public_project_detail

74    پروژه  شماره

نام پروژه "حفظ ومراقبت سرک ازسرک اصلی فیض آباد بهارک الی سرک دی بی اس تی (DBST) بهارک جرم."
موقعیت بهارک (بدخشان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک ازفیض آباد بهارک الی بهارک جرم به سمت شمال وجنوب ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد دارای طول مجموع 000+9 کیلو متر بوده که ولسوالی بهارک بولسوالی جرم وصل مینماید که فاصله بین بهارک وجرم کوتاه تر میسازد با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی برای مردم محل که در جوار سرک زیست منمایند رسیدن به کلینیک ومکتب سهولت زیاد را ببار می آورد وهمچنان مردم ولسوالی های جرم وبهارک از طریق این سرک به مرکز ولایت (شهر فیض آباد) رفت وآمد مینمایند.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/352/public_project_detail

75   پروژه  شماره

نام پروژه "حفظ ومراقبت دوره ئی45کیلومتر سرک از بامیان یکه ولنگ(دوراهی خواجه علی)(000+0)الی(45+000) فیز-1 لات-1"
موقعیت سیغان (بامیان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 45 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک جغلی از سرک اصلی بامیان-یکه ولنگ (دوراهی خواجه علی) الی ولسوالی سیغان فیز-1، لات-1، بطول 45 کیلومتر که بطرف شمال غرب ولایت بامیان موقعیت داراد درسال 2013 از طرف وزارت فواید عامه با وجوه دولتی قسمآ ترمیم گردیده است. موقعیت پروژه در بامیان وولسوالی سیغان بوده که مرکز بامیان را به ولسوالی سیغان وصل میکند که از دوراهی خواجه علی کیلو متر (0+000) شروع وبه ولسوالی سیغان کیلو متر (45+000) ختم میشود. در حال حاضر بخش وسیع ولسوالی های کهمرد وسیغان از طریق ای سرک به مرکز بامیان وکابل رفت وآمد مینمایند، چون بالای سرک متذکره کدام ترمیم اساسی وباز سازی تابه حال صورت نگرفته است که در نتیجه حالت موجودۀ سرک ازاثر باران وسیلاب های اخیر خراب گرددیده است بناآ به حفظ ومراقبت دوره یی ضرورت دارد، که شامل پرنمودن چقوری های سرک، دوباره جغل اندازی، منظم نمودن وپاک کاری جویچه های بغل سرک، پاک کاری پلچک های گذر آب، کندنکاری ودورنمودن مواد لغزشی از بالای سرک، دوباره اعمار معبر های کاملآ تخریب شده، دوباره اعمار پلچک های کاملآ تخریب شده و دوباره اعمار دیوارهای استنادی کاملآ تخریب شده میباشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/355/public_project_detail

76   پروژه  شماره

نام پروژه "باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( سرک کوردر) بخش دوم لات اول ازنقطه 000+18 الی 000+27 کیلومتر با ( فرش جغلی) ولایت نورستان ، زون شرق"
موقعیت تیتین کوردر
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه پروژه مذکور قریه جات پارون ،کوردار ،ننگراج و تتین را با هم وصل مینماید. همین پروژه بتعداد 9100 نفر مسکونی دسترسی به خدمات صحی، خدمات تحصیلی، زراعتی و مارکیت را بشکل مستقیم و غیر مستقیم وصل مینماید. و همچنان از محیط زیست مناسب برخودار میشود.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/357/public_project_detail

77   پروژه  شماره

نام پروژه "باز سازی سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان (سرک کوردر) از نقطه 000+0 الی 490+8 بخش اول لات اول"
موقعیت تیتین کوردر
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 8.94 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان, بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه پروژه مذکور قریه جات پارون ،کوردار، ننگراج و تتین را با هم وصل مینماید. همین پروژه بتعداد 9100 نفر مسکونی دسترسی به خدمات صحی، خدمات تحصیلی، زراعتی و مارکیت را بشکل مستقیم و غیر مستقیم وصل مینماید. و همچنان از محیط زیست مناسب برخودار میشود.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/358/public_project_detail

78   پروژه  شماره

نام پروژه "سرک پوهنتون ولایت لغمان (سرک ولایتی - آسفالت)"
موقعیت مهترلام (لغمان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 4 ( کیلومتر) / 12 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه اعمار این سرک باعث مشارکت بین اقوام ،رشد تجارت ورسانیدن به موقع محصولات زراعتی به بازار و پاین آمدن کرایه موتر و اجناس ،جلوگیری ازگردوخاک و ازامراض گوناگون سهولت های ترانسپورتی و فراهم نمودن دیگر ضروریات های اولیه زندگی ازمزایایی مهم دیگر این پروژه به شمار میرود.
کد بودجه 420388
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/367/public_project_detail

79   پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از قرقین الی بندر کلیفت بخش اول لات اول از کیلومتر 000+0 الی 000+9 با فرش جغل اندازی"
موقعیت قرقین (جوزجان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 8.96 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1393
هدف پروژه بازسازی9 کیلومتر سرک از قرقین الی بندر کلفت با فرش جغلی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/414/public_project_detail

80  پروژه  شماره

نام پروژه "سرک روحانی بابا-متا خان زرمت"
موقعیت گردیز (پکتیا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 15 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک روحانی بابا-متا خان زرمت این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/454/public_project_detail

81  پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار بازسازی از بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلو متر فرش جغلی ولا"
موقعیت مرکز بهسود (میدان وردک)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت کانکریت )
طول / عرض 12 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان, بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک مرکز ولسوالی بهسود الی قریه گردن بریده . این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/460/public_project_detail

82    پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از قرقین الی بندر کلیفت بخش اول لات دوم از کیلومتر 000+9 الی 000+18 با فرش جغل اندازی"
موقعیت قرقین (جوزجان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9.14 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه بازسازی9 کیلومتر سرک از قرقین الی بندر کلفت با فرش جغلی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/466/public_project_detail

83   پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار ساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندراب ولایت بغلان بطول 33 متر"
موقعیت اندراب (بغلان)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 33 ( متر) / 9 (متر
تمویل کننده هندوستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/556/public_project_detail

84   پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول"
موقعیت حصه اول کوهستان (کاپیسا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 8.376 ( متر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
کد بودجه 420385
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/675/public_project_detail

85  پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم"
موقعیت حصه دوم کوهستان (کاپیسا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 6.78 ( متر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
کد بودجه 420385
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/676/public_project_detail

86   پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم"
موقعیت حصه دوم کوهستان (کاپیسا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 4.978 ( متر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
کد بودجه 420385
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/677/public_project_detail

87  پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار و ساختمانی 1.420 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان ولایت کندهار"
موقعیت ارغستان (کندهار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 1.446 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه اعمار و ساختمانی 1.446 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان ولایت کندهار این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده مشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/467/public_project_detail

88  پروژه  شماره

نام پروژه "بازسازی سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، حصه اول چنیچ 000+0 الی 000+10 و حصه دوم چنیچ 000+0 الی 638+0 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت دایکندی"
موقعیت شهرستان (دایکندی)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 10.638 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه بازسازی سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، حصه اول چنیچ 000+0 الی 000+10 و حصه دوم چنیچ 000+0 الی 638+0 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت دایکندی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/495/public_project_detail

89  پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک از قرقین الی بندر کلیفت بخش اول لات سوم از کیلومتر 000+18 الی 000+27 با فرش جغل اندازی"
موقعیت قرقین (جوزجان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9 ( کیلومتر) / 9 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه بازسازی9 کیلومتر سرک از قرقین الی بندر کلفت با فرش جغلی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/526/public_project_detail

90  پروژه  شماره

نام پروژه "کار باقی مانده قیر ریزی پروژه سرک داخل شهر تالقان به طول 171+51 کیلو متر"
موقعیت تالقان (تخار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 171 ( کیلومتر) / 13 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1389
هدف پروژه توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، تسهیل اتصال منطقوی، بهبود وضعیت محیط زیست، تسهیل در امر عرضۀ خدمات (صحی، آموزشی، شهری و غیره.
کد بودجه 420323
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/531/public_project_detail

91  پروژه  شماره

نام پروژه "اضافه کاری ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر"
موقعیت بلخ (بلخ)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 15 ( کیلومتر) / 15 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات شهری، صحی و معارف)، کاهش ترافیک، توسعۀ شهری، بعد اقتصادی (دهلیز اقتصادی)، صرفه جویی منابع.
کد بودجه 420233
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/532/public_project_detail

92  پروژه  شماره

نام پروژه "بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر فرش آسفالت ولایت پکتیکا"
موقعیت زرغون شهر (پکتیکا)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 11.388 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه این سرک از زرغون شهر آغاز وازکیلومتر 000+10الی388+21به وازه خوا ولایت پکتیکا اسفالت میگردد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/577/public_project_detail

93   پروژه  شماره

نام پروژه "ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش اول) لات دوم از کیلومتر 500+09 الی 898+18 کیلومتری (جغل اندازی و ساختمان)"
موقعیت میمنه (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 9.5 ( کیلومتر) / 6.5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1388
هدف پروژه ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش اول) لات دوم از کیلومتر 500+09 الی 898+18 کیلومتری (جغل اندازی و ساختمان) که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده می شود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/589/public_project_detail

94    پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک پل اتصالی ابدال(ولسوالی ورس)بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان)"
موقعیت ورس (بامیان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 12 ( کیلومتر) / 5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1391
هدف پروژه ساختمان سرک پل اتصالی ابدال(ولسوالی ورس)بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان) که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده می شود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/590/public_project_detail

95  پروژه  شماره

نام پروژه "ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+10 الی 000+20 فیزدوم (جغل اندازی و ساختمان)"
موقعیت میدان شهر (میدان وردک)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1394
هدف پروژه ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+10 الی 000+20 فیزدوم (جغل اندازی و ساختمان) این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده مشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/594/public_project_detail

97   پروژه  شماره

نام پروژه "دیزاین سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنرها مسیر قریه عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسود"
موقعیت جلال آباد (ننگرهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 13 ( کیلومتر) / 24 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1391
هدف پروژه این سرک در ایجاد سهولت و رفع ازدحام ترافیکی، جلوگیری از استهلاک وسایط و کاهش خطرات مالی و جانی ارزشمند بوده و ضمن تاثیر مثبت در توسعه شهر جلال آباد ولایت کنر را نیز به شهر جلال آباد وصل می نماید. ضمن حل مشکلات ترانسپورتی مردم محل، تاثیر مستقیم و مثبت در بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد.
کد بودجه 420357
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/662/public_project_detail

98  پروژه  شماره

نام پروژه "حفظ ومراقبت دوره ئی 050+16 کیلومتر سرک جغلی ازچهاراهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل"
موقعیت مارمل (بلخ)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 16.05 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک ازچوک انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل که درلسوالی مارمل ولایت بلخ موقعیت دارد ، در سال 2011 از قسماً از طرف ریاست فواید عامۀ بلخ باز سازی شده است این پروژه از چوک انتظار کیلو متری (0+000) شروع و به تنگی مارمل کیلو متری (16+050) ختم می شود از آن جائیکه مردم ولسوالی مارمل از طریق این سرک به شهر مزار شریف رفت وآمد می نمایند نسبت خرابی سرک دجار مشکلات میباشند وخواهان ترمیم آن هستند. منظور اصلی از کار پروژه حفظ ومراقبت آن است که تحت حفظ ومراقبت دورۀ صورت میگیرد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/714/public_project_detail

99  پروژه  شماره

نام پروژه "خدمات مشورتی برای باز سازی و مطالعات شاهراه سالنگ"
موقعیت سالنگ (پروان)
اداره مربوطه ترانس هندوکش
نوع فعالیت / مواد (خدمات - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد..
کد بودجه 420377
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/499/public_project_detail

100   پروژه  شماره

نام پروژه "سیستم مدیریت دارائی سرک ها ( RAMP )"
موقعیت فیض آباد (بدخشان), پل خمری (بغلان), کندوز (کندز), تالقان (تخار), مزار شریف (بلخ), میمنه (فاریاب), شبرغان (جوزجان), سرپل (سرپل), کابل (کابل), محمود راقی (کاپیسا), پل علم (لوگر), بازارک (پنجشیر), چاریکار (پروان), میدان شهر (میدان وردک), اسد آباد (کنر), مهترلام (لغمان), جلال آباد (ننگرهار), دو آب (نورستان), بالا مرغاب (بادغیس), بامیان (بامیان), فراه (فراه), لعل و سرجنگل (غور), هرات (هرات), غزنی (غزنی), loc.matun_sha
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (خدمات - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظور بودجه 1369
هدف پروژه این پروژه شامل یک جزء توسعه ظرفیت برای معرفی شیوه های مدرن مدیریت راه، به ویژه در مدیریت دارایی های جاده و نگهداری جاده ها خواهد بود. پروژه کلی، ارتباطات منطقه ای را بهبود می بخشد، کیفیت و کارایی خدمات حمل و نقل جاده ای را بهبود می بخشد و رشد اقتصادی فراگیر را افزایش می دهد.
کد بودجه 420531
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/504/public_project_detail

101   پروژه  شماره

نام پروژه "اعمار پل بلاغ به طول 72 متر"
موقعیت دهراوود (ارزگان)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده هندوستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/573/public_project_detail

102  پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه ساختمان پل بالای دریای نخجیر به طول 12 متر."
موقعیت شغنان (بدخشان)
اداره مربوطه ریاست تدارکات
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده هندوستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/575/public_project_detail

103   پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوارها و یک هنگر واقع پلچرخی"
موقعیت کابل (کابل)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (تعمیر - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1395
هدف پروژه تعمیرمذکورکه بمنظورپیشبرد امورمربوطه لابراتوارمواد ساختمانی پروژه های انکشافی مربوطه وزارت اعمارمیگردد از لحاظ اقتصادی رول مهم را داشته که سهولت های قابل ملاحظه را درقسمت کنترول کیفیت مواد ساختمانی پروژه های سرکسازی مربوطه این وزارت میگردد.
کد بودجه 420528
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/603/public_project_detail

104  پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه ایجاد و تجهزات لابراتوار های ملی ساختمانی افغانستان"
موقعیت کابل (کابل)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (تعمیر - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه  
کد بودجه 420528
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/604/public_project_detail

105  پروژه  شماره

نام پروژه "لات اول شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان به طول 930.23+9 کیلومتر"
موقعیت خنجان (بغلان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 0 ( متر) / 0 (متر
تمویل کننده  
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  
کد بودجه 22
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/757/public_project_detail

106   پروژه  شماره

نام پروژه "لات سوم سالنگ شمالی از گولایی دوم دوشاخ الی کالری نمبر 17 بطول 724.84+9 کیلومتر"
موقعیت خنجان (بغلان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض  
تمویل کننده  
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه  
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/760/public_project_detail

107  پروژه  شماره

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه بطول17کیلومتر"
موقعیت دشت قلعه (تخار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض  
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  
کد بودجه 420120
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/865/public_project_detail

پروژه  شماره  108

نام پروژه "لات دوم شاهراه سالنگ شمالی از پل فرشته گان الی گولایی دوم دوشاخ بطول 039.28+10 کیلومتر"
موقعیت خنجان (بغلان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 10 ( کیلومتر) / 10 (متر
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه  
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/759/public_project_detail

 پروژه  شماره  109

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات اول ازکیلومتر000+0الی 766.6+11به طول مجموعی 766.6+11کیلومتر"
موقعیت پارون (نورستان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان
طول / عرض 11.766 ( کیلومتر) / 8 (متر
سال منظور بودجه 1391
هدف پروژه  
کد بودجه 420573
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/882/public_project_detail

 پروژه  شماره  110

نام پروژه "پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات دوم ازکیلومتر766.6+11الی 700+22به طول مجموعی 570+10کیلومتر"
موقعیت پارون (نورستان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 10.934 ( کیلومتر) / 8 (متر
سال منظور بودجه 1391
هدف پروژه  
کد بودجه 420358
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/883/public_project_detail

پروژه  شماره  111

نام پروژه "پروژه ساختمان گردیزالی روحانی بابا فیز اول لات اول ازکیلومتر000+00الی 550+6 به طول 6.55 کیلومتر"
موقعیت زرمت (پکتیا)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 6.5 ( کیلومتر) / 8 (متر
سال منظور بودجه 1396
هدف پروژه  
کد بودجه 420558
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/886/public_project_detail

پروژه  شماره   112

نام پروژه "اعمار و ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 0+000 ال 15+000 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت تخار، زون شمال شرق"
موقعیت ورسج (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان
طول / عرض 15 ( کیلومتر) / 7 (متر
سال منظور بودجه 1399
هدف پروژه ساختمان 15 کیلومترسرک از ولسوالی فرخار الی ورسج به طول ۱۵ کیلومتر این پروژه توسط ریاست تدارکات وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420011
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/1028/public_project_detail

پروژه  شماره  113

نام پروژه "پروژه اعمار سرک های داخل شهر جلال آباد به طول 372.14+9 کیلومتر"
موقعیت جلال آباد (ننگرهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 9.4 ( کیلومتر) / 9 (متر
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه این سرک در ایجاد سهولت و رفع ازدحام ترافیکی، جلوگیری از استهلاک وسایط و کاهش خطرات مالی و جانی ارزشمند بوده و ضمن تاثیر مثبت در توسعه شهر جلال آباد ولایت کنر را نیز به شهر جلال آباد وصل می نماید. ضمن حل مشکلات ترانسپورتی مردم محل، تاثیر مستقیم و مثبت در بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد.
کد بودجه 420357
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/899/public_project_detail

.

10 months 3 weeks ago

.