به ارزش بیشتر از ۵۸ میلیون افغانی ۴۵ کیلومتر سرک در ولایت سرپل حفظ و مراقبت شده است

mopw_admin
Wed, Dec 23 2020 12:42 PM
به ارزش بیشتر از ۵۸ میلیون افغانی ۴۵ کیلومتر سرک در ولایت سرپل حفظ و مراقبت شده است

به ارزش بیشتر از ۵۸ میلیون افغانی ۴۵ کیلومتر سرک در ولایت سرپل حفظ و مراقبت شده است .

سوم جدی ۱۳۹۹

ریاست فواید عامه ولایت سرپل در سال مالی ۱۳۹۹، ۱۷کیلومترلات اول سرک سفید خاک ولسوالی بلخاب واندراب را به قیمت بیشتر از ۲۴میلیون افغانی، ۱۳ کیلومتر لات دوم سرک سفید خاک ولسوالی بلخاب را به قیمت  بیشتر از ۱۸ میلیون افغانی و ۱۵ کیلومتر سرک مسجد سبزولسوالی سانچارک را  به  قیمت بیشتر از ۱۵میلیون افغانی با شرکت های خصوصی ساختمانی قرار داد و حفظ و مراقبت نموده است.

همچنان ۲۰۰ متر دیوار استنادی در مسیر شاهراه سرپل – شبرغان به قیمت بیشتر از ۵ میلیون افغانی احیای مجدد شده است که بودجه این پروژه ها از سوی دولت افغانستان پرداخت گردیده است .

پروژه های یاد شده در رفت و آمد باشندگان ولسوالی های سانچارک، بلخاب و سفید خاک ولایت سرپل سهولت فراهم نموده  و علاوه برآن در جریان کار پروژه برای تعدادی از باشندگان مسیرهای متذکره نیز شغل ایجاد گردیده است.

وزارت فوایدعامه – کابل