شاهراه سالنگ بروی ترافیک باز شد

mopw_admin
Mon, Dec 28 2020 1:10 PM
شاهراه سالنگ بروی ترافیک باز شد

شاهراه سالنگ بروی ترافیک باز شد

۸ جدی ۱۳۹

شاهراه سالنگ که نسبت برفباری و طــوفان شدید حدود ۴۰ ساعـــت مســـدود مســـدود گردیده بود دقایق قبل توسط منسوبین ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بروی ترافیک باز گردید.

طوفان در سالنگ جنوبی کاملاً فروکش ننمــوده است، از هموطنان عزیز و راننــده گان محـترم جهت مصـــونیت جداً تقاضا به عمل میآید که هنـگام عبور از این شاهراه ضمن مجهز بودن با وسایل و تجهیزات زمستانــی از احتیاط کامل کار گرفته و به رهنمایی موظفین سالنگ ها اعتنا ورزند.

قابل ذکر است که پاککاری مسیر غور – بامیان ازطریق لعل وکرمان و مسیر غور- دایکندی ازطریق کوتل تلخک و مسیر های ولسوالی اشترلی، خدیر، سنگتخت، میرامور و گیتی ولایت دایکندی که از اثر برفباری های روز گذشته مسدود شده بود توسط پرسونل و ماشینری ریاست های فواید عامه ولایات یاد شده جریان دارد.

وزارت فوایدعامه- کابل