اعلامیه مطبوعاتی وزار فواید عامه به مناسبت روز بیرق ملی

wali_admin
Thu, Jul 29 2021 3:38 PM
اعلامیه مطبوعاتی وزار فواید عامه به مناسبت روز بیرق ملی

بیرق ملی افغانستان سمبول آزادی، هویت ملی و نشان دهنده‌ی ملت متحد است و بخاطر همین ارزش های معنون آن هفتم ثور را به نام روز بیرق ملی مسمی نموده اند.

در ماده ۱۹ قانون اساسی افغانستان در رابطه به بیرق ملی چنین تذکر رفته است: بیــــــرق افغانــــستان مــــركب اســـت از: ســــه قطعــــه با رنگهـای سـیاه، سـرخ و ســـبز كــه بـــه صــورت عمــــــودی، بــــه انــــدازه هـــای مســـاوی، از چــــــپ بـــه راســت، در كنــار هــــــم واقــــــع شــده، عــرض هــر رنــگ برابــر نصــف طــول آن اســـــت و در وســـــط آن نشـــــان ملـــــی افغانستان قرار دارد.

نشــــان ملــــی افغانســــتان عبــــارت از محـــراب و منـــــبر بــه رنــگ ســفید مــی بـــاشـد كه در دو گـوشـــه آن دو بیـرق و در وســــط آن در قســــمت فـوقــانـــــی، كلمــــه مبــــارك لا الــــــه الا االله محمــــد رســــــــول االله و االله اكبـــــــــــر و اشـــــــعۀ خـــورشیــــــد در حال طلــــــــوع و در قــــــسمت تحتـــــانی آن تـــــاریخ ١٢٩٨هجــری شمســـی و كلمـه افغانـــستان، جــا داشته و از دو طرف با خوشه هـای گندم احاطه شده است.

وزارت فواید عامه تحت اعزاز بیرق ملی برای آبادی و بازسازی افغانستان متعهد است و با اعمار و ساختمان شاهراه و سرک‌های معیاری در قسمت اتصال منطقوی و مبدل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیت منطقوی تلاش می نماید.

رهبری وزارت فواید عامه آرزو دارد تا بیرق ملی کشور همیشه در اهتزار بوده و برای اتحاد، همدلی و یک‌پارچگی مردم افغانستان تحت چتر آن دعا می نمایند.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS