اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

media_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک 89 قلم قرطاسیه باب و رنگ باب پرنتر و فوتوکاپی  مورد ضرورت ریاست محترم اداری وخدمات بابت سال مالی 1402 را  به اساس قرارداد بالمقطع  تحت شماره تشخیصیه MOPW/1402/G-37/NCB  را به شرکت محترم لوژستیکی صفت الله رحمتی دارای جواز نمبر ۷۶۳۲۸ آدرس- ننگرهار جاده مرکز هلمند لشکرگاه ، به قیمت مجموعی مبلغ ۱۹۳۹۱۶۰ یک میلیون نه صدو سی و نو هزارو یکصدو شصت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

.

10 months 3 weeks ago

.