معینیت مالی و اداری

زندگی‌نامه معین:

 زندگی‌نامه ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻟﻲ و اداري


ریاست‌های مربوطه:

ریاست مالی و حسابی

ریاست تدارکات

ریاست منابع بشری

ریاست  خدمات 

آمریت تکنالوژی و سیستم سازی دیجیتلی

متخصص ارشد امور مالی

1 year 1 month ago

.