مقالات علمي

۱.عنوان مقاله : بهبود داخلی کانکریت با استفاده از ژل اب جذب کن (امان الله تیموري)

از اینکه در ساختمانهای بزرگ با وایه ها بزرگ موضوع مقاومت فشاری و شرینکیج کانکریت مطرح است پس روی این ملحوظ در این مطالعه دقت صورت گرفته تا از با استفاده از ژل اب جذب کن آب مخلوط کانکریت کنترول شده و مقاومت فشاری کانکریت بالا رفته و ضمنا شرینکیج کانکریت کم شود. (برای دسترسی به مقاله به لینک ذیل مراجعه نماید)

https://scholar.google.com/scholar?q=Internal+Curing+of+Concrete+Using+Biodegradable+Water-Absorptive+Polymer+Gels&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

۲.تقویت بخشیدن به طبقات سرک توسط جیوسنتیتک  با در نظر داشت تیست هاي لابراتواري (احمد وحید ساحل)

 در این ریسرچ وزن سایکلیک اپلاي شده کی تقلید از وزن ترافیکی بالاي سرک میکند در این ریسرچ دو نوعه جیوګرید با خصوصیات مختلف  و دو نوعه جغل با خصوصیات مختلف مدنظر ګرفته شده است . و بخاطر پیدا کردن زون تاثیر کننده جیو ګرید از تست (Direct Shear Test) استفاده شده است .

با اور کردن جیوګرید در طبقه بیس کورس و سب ګرید تخریبات سرک قابل ملاحظه یی کم ګردید است. و این تخریبات بیشتر وخت کم شده است که جیوګرید را در خوده طبقه بیس کورس جابجا کردیم .در تمام جهان سرک هاي ارتجاعی از دو نوعه تخریبات رنج میبرد که هر یک ، ریټنګ و کریک هاي تمسا مانند .براي جلوګیري از این دو نوعه تخریبات جیوسنتیتک بسیار مفید و اقتصادي تمام شده است(برای دسترسی به مقاله به لینک ذیل مراجعه نماید)

https://scholar.google.com/scholar?q=Laboratory+Evaluation+of+Geogrid+Confinement+to+Improve+Road+Pavement+Structure&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

۳. ارزیابی خواص تازه و ریولوژی کانکریت با استفاده از فلای آش بدون کاربن (غوث الدین نظری)

کانکریت یکی از پراستفاده ترین مواد در صنعت ساخت و ساز در جهان امروزی بوده طوریکه محبوبیت آن به دلایل چون هزینه کم، دسترسی به مواد در هرمنطقه و کاربرد گسترده آن در ساختمان های مغلق و پیچیده میباشد. با وجود اینهمه مزیت ها، استفاده از کانکریت تاثیرات منفی بالای محیط زیست دارد. تولید سمنت باعث انتشار گاز های گل خانه و کاربن دای اکساید شده که سالانه بین ۵ الی ۸ فیصد کل این گاز ها را تشکیل میدهد. از طرف دیگر، استفاده از مواد افزونی معدنی در کانکریت نه تنها باعث کاهش تولید کاربن دای اکساید، بهبود خواص تازه و میکانیکی کانکریت میگردد بلکه محصول فرعی که با عث آلوده گی محیط زیست میگردد را مورد استفاده قرارمیدهد.    

در این مقاله تاثیرات مواد افزونی معدنی کانکریت شامل فلای آش و فلای آش عاری ازکاربن بالای خواص تازه و ریولوژی کانکریت که عبارت از سیالیت وثبات آن، فیصدی هوا در کانکریت، زمان جوشش اولیه، حالت پلاستیک ویسکاسیتی میباشد بررسی گردیده است. در نتیجه این تحقیق چنین استنباط شده است که فلای آش بدون کاربن حالت سیالیت وفیصدی هوا را نسبت به فلای آش عادی در کانکریت افزایش میدهد، اما تغیرات قابل ملاحظه در  ثبات این دوفکتور درجریان یک ساعت مشاهده نگردیده است. این نوع مواد افزونی معدنی همچنان تاثیرات بالای زمان جوشش اولیه کانکریت را نیز داشته است. بطور مثال: استفاده از فلای آش بدون کاربن زمان جوشش اولیه کانکریت را تسریع میبخشد که در فصل سرما میتواند از یخ زده گی کانریت جلوگیری نماید. برعلاوه، استفاده از فلای آش بدون کاربن باعث کاهش پلاستیک ویسکاسیتی وافزایش بهره وری که فکتور های اساسی کارآیی کانکریت محسوب میشود میگردد.

 (غوث الدین نظری)ارزیابی خواص میکانیکی و مدوامت کانکریت با استفاده از فلای آش بدون کاربن 

در این مقاله تاثیرات موادافزونی معدنی کانکریت (فلای آش و فلای آش بدون کاربن) بالای خواص میکانیکی و مداومت کانکریت مانند مقاومت فشاری، توزیع حباب های هوا و مایکرو استرکچرکانکریت بررسی گردیده است. در نتیجه این تحقیق چنین استنباط میشود که استفاده از  فلای آش بدون کاربن منحیث جایگزنی جزیی، مقاومت فشاری کانکریت را نسبت به فلای آش عادی افزایش میدهد. همچنان خلا های که به داخل این نوغ  کانکریت ایجاد میگردد به مراتب کوچکتر میباشد از آنچه که در کانکریت فلای آش عادی موجود است.  برعلاوه استفاده از فلای آش بدون کاربن مقاومت کانکریت را در مقابل یخزدگی افزایش میدهد. (برای دسترسی به مقاله به لینک ذیل مراجعه نماید)

https://www.scientific.net/MSF.1005.76

 

1 year 1 month ago

.