انفوگرافیک

شماری از شاهراه ها و سرک ها که در نتیجه بارندگی و سیلاب های اخیر بروی ترافیک مسدود گردیده اند  پاک کاری آنها به سرعت جریان دارد

شماری از شاهراه ها و سرک ها که در نتیجه بارندگی و سیلاب های اخیر بروی ترافیک مسدود گردیده اند  پاک کاری آنها به سرعت جریان دارد

infographicانفوگرافیک انفوگرافیک ۳
انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
infographic

 

infographic
infographic

 

Image اعلان داوطلبی اعلان داوطلبی اعلان داوطلبی اعلان داوطلبی اعلان داوطلبی

1 year ago

.