اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت فواید عامه زون کابل و اداره قوای کار ( لات اول مربوط فواید عامه زون کابل) را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MPW/99/G-05/NCB

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ; وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت فواید عامه زون کابل و اداره قوای کار ( لات اول مربوط فواید عامه زون کابل) را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MPW/99/G-05/NCB به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران ، شماره جواز شرکت 50207، آدرس سرک دارلامان  ناحیه 6، کابل- را به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ 5,089,500 پنج میلیونو هشتادو نه هزارو پنجصد افغانی و قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 3،817،125 سه میلیونو هشتصدو هفده هزارو یکصدو بیست و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

یادداشت: گزارش ارزیابی لات دوم مربوط اداره قوای کار از طرف مقام محترم وزارت الی اکنون منظور نگردیده است.

سایت های مرتبط