د۱۴۰۰ مالي کال د پراختیایي بودیجې د مصرف میاشتنۍ راپور

د ټولګټو وزارت د ۱۴۰۰مالي کال لپاره اختیاري او غیراختیاري سکتور پراختیايي پروژو د بودیجې مصرف او د مصرف د فیصدي منظوري              1400/02/21    
شمېره اړوند اداره اړوند ولایت د پروژې کوډ تمویل کوونکی د پژوژې عنوان  د۱۴۰۰ کال منظور شوې بودیجه په افغانیو ارقام پاتې شوې بودیجه د مصرف فیصدي
د تعدیل څخه وروسته میزان تخصیص مصرف 
 
  ریمابار بامیان AFG/420022 ايتاليا ساختمان سرک باميان-کابل ( بطول 140 کيلومتر) 15,000,000 15,000,000     15,000,000 0.00%
2 PMO سمنگان AFG/420064 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک  دره صوف الی یکاو لنگ به طول 180 کيلومتر 1,500,000,000 1,500,000,000     1,500,000,000 0.00%
3 PMO بادغیس AFG/420105 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک قيصار- بالامرغاب -لامان بطول 233 کیلومتر 2,200,000,000 2,200,000,000 180,610,684.55 26,472,094.71 2,019,389,315 1.20%
دافغانستان حکومت 63,291,353 63,291,353     63,291,353 0.00%
4 NRAP مرکز و ولایت AFG/420106 د افغانستان حکومت برنامه ملي سرک های روستايی ( ټولګټو وزارت) 3,310,685,411 3,310,685,411 799,308,008.90 151,900,815.66 2,511,377,402 4.59%
افغانستان د بیا جوږمې امانتي صندوق 393,009,975 393,009,975 21,620,034   371,389,941 0.00%
6 تنظیم پروژه جوزجان AFG/420117 دافغانستان حکومت ساختمان سرکهای حلقوی شهر شبرغان 17,006,070 17,006,070 15,958,830.00 15,958,830.00 1,047,240 93.84%
7 تدارکات تخار AFG/420120 دافغانستان حکومت سرک خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، چاه آب، بندر آی خانم، بهارک(144 کیلومتر) 355,000,000 355,000,000 239,339,830.37 187,332,460.31 115,660,170 52.77%
8 تنظیم پروژه وردک AFG/420121 دافغانستان حکومت سرک چک الی دایمیرداد(60 کیلومتر) 500,000 500,000     500,000 0.00%
9 PMO بدخشان AFG/420164 د اسیا پراختیایي بانک دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد - اشکاشم به طول 150 کیلومتر 1,234,974,017 1,234,974,017     1,234,974,017 0.00%
10 PMO کاپیسا AFG/420165 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک جبل السراج - سروبی به طول 101 کیلومتر 1,000,000 1,000,000     1,000,000 0.00%
11 PIU کابل AFG/420167 د اسیا پراختیایي بانک دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 117 کیلومتر 250,000,000 250,000,000 616,000.00 616,000.00 249,384,000 0.25%
12 تنظیم پروژه فراه AFG/420182 دافغانستان حکومت قيرريزی سرکهای داخل شهر فراه 38,500,000 38,500,000 8,530,831.50   29,969,169 0.00%
13 تنظیم پروژه بلخ AFG/420233 دافغانستان حکومت ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل  ساختمان سرک حلقوی مزار شریف    81,810,950 81,810,950     81,810,950 0.00%
14 تنظیم پروژه وردک AFG/420242 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال به طول 60 کیلومتر 617,127,362 617,127,362 582,270,571.00 446,424,754.00 34,856,791 72.34%
15 تدارکات کندهار AFG/420253 دافغانستان حکومت دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف 69 کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
16 تنظیم پروژه نیمروز AFG/420308 دافغانستان حکومت قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول 10 کیلومتر 157,200,000 157,200,000 155,252,451.60 0 1,947,548 0.00%
17 ارتقای ظرفیت کابل AFG/420320 دافغانستان حکومت واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت فواید عامه 300,000,000 300,000,000 47,486,248.00 46,455,656.00 252,513,752 15.49%
لغمان  هندوستان مرستې 0 0     0 0.00%
18 تنظیم پروژه تخار AFG/420323 دافغانستان حکومت قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان 236,927,363 236,927,363 207,353,073.04 207,353,072.29 29,574,290 87.52%
19 تنظیم پروژه کابل AFG/420332 دافغانستان حکومت لات دوم لته بند سروبی(24 کیلومتر) 50,000,000 50,000,000     50,000,000 0.00%
20 تنظیم پروژه کندهار AFG/420333 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین بولدک بطول 90 کیلو متر 83,510,918 83,510,918 83,510,918.00 83,510,918.00 0 100.00%
21 تنظیم پروژه لوگر AFG/420335 دافغانستان حکومت ساختمان و اسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر  198,435,966 198,435,966 16,963,935.00 16,963,935.00 181,472,031 8.55%
22 تنظیم پروژه سرپل AFG/420336 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان 37,892,607 37,892,607 35,917,603.10 35,917,603.10 1,975,004 94.79%
24 NRAP بدخشان AFG/420338 دافغانستان حکومت اعمار سرک پامیر ها 500,000 500,000     500,000 0.00%
25 PMO کندهار AFG/420341 د اسیا پراختیایي بانک مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکاو لنگ الی کندهار بطول 550 کیلو متر 1,000,000 1,000,000     1,000,000 0.00%
26 تدارکات ارزگان AFG/420345 دافغانستان حکومت ساختمان سرک دهراود الی ارزگان 500,000 500,000     500,000 0.00%
27 PMO ننگرهار AFG/420346 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک سپری الی جلال آباد بطول 106 KM (لین دوم) 1,000,000 1,000,000     1,000,000 0.00%
28 PMO هلمند AFG/420347 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 33 کیلو متر 70,491,806 70,491,806     70,491,806 0.00%
29 PMO پکتیکا AFG/420348 د اسیا پراختیایي بانک ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول 120 کیلو متر 1,000,000 1,000,000     1,000,000 0.00%
دافغانستان حکومت 100,000,000 100,000,000     100,000,000 0.00%
30 تنظیم پروژه بلخ AFG/420349 دافغانستان حکومت ساختمان سرک تنگی چشمه شفا الی بازار ولسوالی شولگره  بطول 30 کیلومتر (DBST)  در ولایت بلخ 10,996,370 10,996,370     10,996,370 0.00%
31 پروژه سازی بغلان AFG/420352 دافغانستان حکومت دیزاین، ساختمان و قیریزی سرک از نهرین الی دو آبی خوست ولایت بغلان و سرکهای داخل شهر پلخمری بطول ۵ کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
32 تدارکات پکتیا AFG/420354 دافغانستان حکومت اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنک ولسوالی لجه منگل  500,000 500,000     500,000 0.00%
33 تدارکات وردک AFG/420356 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک 37 کیلومتراز قریه محی الدین و سرک اتصالی ولسوالی چک الی ولسوالی جغتو 500,000 500,000     500,000 0.00%
34 تدارکات ننگرهار AFG/420357 دافغانستان حکومت سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنر مسیر قریه عبد الخیل(بطول 23 کیلومتر) 113,105,877 113,105,877 53,516,143.70 53,516,142.72 59,589,733 47.32%
35 تدارکات نورستان AFG/420358 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی ولسوالی کامدیش،  سرک کولم الی مرکز نورستان،  و اعمار سرک های داخل شهر نورستان 500,000 500,000     500,000 0.00%
36 تدارکات پکتیکا AFG/420359 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا 1,969,850 1,969,850     1,969,850 0.00%
37 تدارکات لوگر AFG/420360 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد اغه  28 کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
38 تنظیم پروژه کندهار AFG/420362 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار 435,812,497 435,812,497 394,359,008.00 394,359,008.00 41,453,489 90.49%
39 تنظیم پروژه سمنگان AFG/420363 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک 500,000 500,000     500,000 0.00%
40 تدارکات دایکندی AFG/420365 دافغانستان حکومت ساختمان پل بالای دریای هلمند و سا ختمان سرک نیلی الی قناق 150,130,352 150,130,352 11,171,451.55 11,171,451 138,958,900 7.44%
41 تنظیم پروژه غزنی AFG/420366 دافغانستان حکومت دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری 200,000,000 200,000,000 88,102,719.00 88,102,719.00 111,897,281 44.05%
42 پروژه سازی کندز AFG/420367 دافغانستان حکومت سروی، دیزاین و ساختمان سرک از امتداد سرک حلقوی به طرف ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 500,000 500,000     500,000 0.00%
43 بای پاس هرات هرات AFG/420368 ايتاليا ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران - گردندیوال (هرات الی چشت شریف) 808,987,009 808,987,009 772,966,612.00 128,008,094.52 36,020,397 15.82%
44 تنظیم پروژه بامیان AFG/420371 دافغانستان حکومت احداث سرک اسپیلان بطول 20 کیلومتر در منظقه سفید غولیا ورس بامیان 104,141,625 104,141,625 69,769,505.00   34,372,120 0.00%
45 ترانس هندوکش بامیان AFG/420377 نړیوال بانک پروژه سرک اتصال- ترانس- هندوکش(THRCP) دوشی، بامیان 1,808,449,651 1,808,449,651.00 382,547,746.00 80,726,822.42 1,425,901,905 4.46%
46 تدارکات بلخ AFG/420381 دافغانستان حکومت ساختمان سرکهای داخل شهر مزار شریف بطول ۱۷ کیلومتر 300,142,100 300,142,100 167,548,780.00 167,548,780 132,593,320 55.82%
47 تنظیم پروژه کاپیسا AFG/420385 دافغانستان حکومت سروی، دیزاین و ساختمان سرک کرتاز- الی نو آباد کوچی های ساکن ولایت کاپیسا 48,834,490 48,834,490 41,300,415.00 10,303,930 7,534,075 21.10%
48 تدارکات پروان AFG/420387 دافغانستان حکومت ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار بطول 6 کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
49 تنظیم پروژه لغمان AFG/420388 دافغانستان حکومت ساختمان سرک بادپخت و اعمار سرک پوهنتون لغمان به طول 4 کیلومتر 218,479,071 218,479,071 44,857,781.36 38,715,410 173,621,290 17.72%
50 تنظیم پروژه فاریاب AFG/420441 دافغانستان حکومت اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه 5,903,333 5,903,333     5,903,333 0.00%
51 تنظیم پروژه سمنگان AFG/420443 دافغانستان حکومت ساختمان سرک از دره صوف الی معدن شباشک 203,060,437 203,060,437.00 165,534,940.00 165,534,940 37,525,497 81.52%
52 PMO ننگرهار AFG/420445 د اسیا پراختیایي بانک حفظ و مراقبت سرک کابل الی جلال آباد 10,000,000 10,000,000     10,000,000 0.00%
54 تدارکات کاپیسا AFG/420447 حکومت افغانستان ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا (خارج دره غچولان کله حوت ) 26,050,525 26,050,525 7,923,010.00 0 18,127,515 0.00%
55 تنظیم پروژه پروان AFG/420448 دافغانستان حکومت اعمار سرک از دو راهی بگرام الی جبل سراج 600,000,000 600,000,000 183,497,808.60 183,497,808 416,502,191 30.58%
56 پروژه سازی پنجشیر AFG/420449 دافغانستان حکومت قیر ریزی سرک از ولسوالی پل حصار الی خاواک پنجشیر 500,000 500,000     500,000 0.00%
57 تدارکات لوگر AFG/420450 دافغانستان حکومت قیر ریزی سرک بدخاک ازره الی ولسوالی جاجی آریوب 16,566,027 16,566,027.00     16,566,027 0.00%
58 تدارکات کندز AFG/420451 دافغانستان حکومت قیر ریزی سرک -  از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی 21 کیلو متر 500,000 500,000     500,000 0.00%
59 تنظیم پروژه کابل AFG/420528 دافغانستان حکومت تجهیزات لابراتوار ملی 6,382,409 6,382,409     6,382,409 0.00%
60 PMO پروان AFG/420530 د اسیا پراختیایي بانک مطالعات مقدماتی - اقتصادی و تخنیکی تونل جدید سالنگ 236,587,542 236,587,542     236,587,542 0.00%
61 PMO کابل AFG/420531 د اسیا پراختیایي بانک ایجاد سیستم مدیریت سرکها 38,500,000 38,500,000     38,500,000 0.00%
62 تنظیم پروژه کابل AFG/420533 دافغانستان حکومت ساختمان سرک لین دوم کابل- میدان از پل کمپنی الی دشت توپ ولایت میدان وردک 164,342,224 164,342,224     164,342,224 0.00%
63 قوایکار کندهار AFG/420534 دافغانستان حکومت ترمیم و بازسازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار 20,000,000 20,000,000     20,000,000 0.00%
64 تنظیم پروژه کندز AFG/420538 دافغانستان حکومت اسفالت سرک های داخلی شهر ولسوالی امام صاحب بطول 11.7 کیلومتر 250,000,000 250,000,000 148,594,042.28 148,594,042 101,405,958 59.44%
65 تدارکات پکتیا AFG/420554 دافغانستان حکومت سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی  دیورند 500,000 500,000     500,000 0.00%
66 تدارکات پکتیا AFG/420555 دافغانستان حکومت ساختمان سرک از گردیز الی زرمت بطول 42 کیلومتر(قیریزی) 15,411,105 15,411,105 15,411,104.70 15,411,104.70 0 100.00%
67 پروژه سازی غور AFG/420556 دافغانستان حکومت اعمار سرک از چغچران بطول 20 کیلومتر، ولایت غور 98,436,143 98,436,143 90,705,399.00 90,705,399 7,730,744 92.15%
68 پروژه سازی هرات AFG/420557 دافغانستان حکومت ساختمان سرک از گلران الی ریاط سنگی به طول 10 کیلومتر وسرک جغتی الی شاهراه اسلام قلعه 50,500,000 50,500,000     50,500,000 0.00%
69 پروژه سازی پکتیا AFG/420558 دافغانستان حکومت اعمار سرک حلقوی گردیز،احمد آباد الی مچلغو و روحانی بابا الی گردیز 2,321,120 2,321,120 1,503,390.00 1,503,390.00 817,730 64.77%
70 تدارکات خوست AFG/420559 دافغانستان حکومت ساختمان سرک و اعمار پل 80 متره موتر رو بالای دریای علیشیر(پل هارون خیل) و سرک خوست الی قلندر و موسی خیل و سرکهای داخل شهر خوست 517,317 517,317     517,317 0.00%
71 تدارکات ننگرهار AFG/420560 دافغانستان حکومت اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل 23 کیلومتر ولایت ننگرهار 500,000 500,000     500,000 0.00%
72 پروژه سازی سرپل AFG/420561 دافغانستان حکومت ساختمان سرکهای داخل شهر سرپل بطول 14 کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
73 پروژه سازی جوزجان AFG/420562 دافغانستان حکومت ساختمان سرک از آقچه الی ولسوالی مردیان بطول 18 کیلومتر 500,000 500,000     500,000 0.00%
74 تنظیم پروژه نیمروز AFG/420564 دافغانستان حکومت ساختمان 200 متر پل در مسیر سرک زرنج الی کنگ(سرشیله) 121,963,962 121,963,962 31,963,962.00 31,963,962 90,000,000 26.21%
75 تنظیم پروژه کابل AFG/420565 دافغانستان حکومت ساختمان سرک از تانگ تیل لوگر الی چهل دختران بطول ۲۱ کیلومتر 250,000,000 250,000,000 130,511,625.00 105,610,029.14 119,488,375 42.24%
77 ح م سرکها کابل AFG/420568 دافغانستان حکومت حفظ ومراقبت سرکها بشمول برنامه قوایکار 365,463,179 365,463,179 40,578,807 6,124,727 324,884,372 1.68%
78 ح م سالنگها پروان AFG/420569 دافغانستان حکومت حفظ مراقبت سالنگها 100,000,000 100,000,000 31,872,101 15,743,839 68,127,899 15.74%
79 NRAP کندهار AFG/420570 دافغانستان حکومت اعمار پل بطول 300 متر درکندهار 500,000 500,000     500,000 0.00%
80 پروژه سازی بغلان AFG/420571 دافغانستان حکومت سرک حلقوی از قسمت دوغ آبی الی کرکرپل معدن 500,000 500,000     500,000 0.00%
81 پروژه سازی ننگرهار AFG/420572 دافغانستان حکومت اعمار سرک (بخش اول ودوم ) ازنواباد ولسوالی کامه الی سنکر سرای  500,000 500,000     500,000 0.00%
82 تنظیم پروژه کنر AFG/420573 دافغانستان حکومت اعمار 20 کیلومتر سرک کنر الی نورستان 109,081,987 109,081,987 79,081,987.00 79,081,987 30,000,000 72.50%
83 نوی زابل AFG/420574 دافغانستان حکومت اعمار سرک شاجوی الی ارغنداب بطول 30 کیلومتر  500,000 500,000     500,000 0.00%
84 نوی جوزجان AFG/420575 دافغانستان حکومت اعمار 13 کیلومتر سرک از سلطان کوت الی معدن گاز دار خواجه گو گردک ولایت جوزجان 500,000 500,000     500,000 0.00%
85 نوی خوست AFG/420576 دافغانستان حکومت د نادر شاه کوت حخه تر غلام خان بندر پوری 22 کیلومتره حلقوی سرک 500,000 500,000     500,000 0.00%
86 نوی بغلان AFG/420609 دافغانستان حکومت استر پنج سانتی قیراز ولسوالی خنجان الی بنو 500,000 500,000     500,000 0.00%
87 نوی بدخشان AFG/420611 دافغانستان حکومت اعمار سرک شهدا در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان 500,000 500,000     500,000 0.00%
88 نوی پکتیا AFG/420612 دافغانستان حکومت اعمارسرک جانی خیل الی ولسوالی حمکنی بطول 23 کیلومتر 230,000,000 230,000,000     230,000,000 0.00%
89 نوی پکتیا AFG/420613 دافغانستان حکومت اعمار مجدد سرک گردیز الی ولسوالی دند پتان 170,000,000 170,000,000     170,000,000 0.00%
 ټوله اختیاري بودیجه 10,050,000,000 10,050,000,000 3,989,696,281 2,799,306,713 6,060,303,719 27.85%
ټوله غیراختیاري بودیجه 8,570,000,000 8,570,000,000 1,358,361,076 235,823,012 7,211,638,924 2.75%
ټوله مجموعه  18,620,000,000  18,620,000,000 5,348,057,357 3,035,129,724  13,271,942,643 16.30%
                       
        ایتالیا ریمابا 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 0.00%
        پروژه بای پاس هرات (هرات چشت) 808,987,009 808,987,009 772,966,612 128,008,095 36,020,397 15.82%
         افغانستان دولت PMO 163,291,353 163,291,353 0 0 163,291,353 0.00%
        د اسیا پراختیایي بانک 5,294,553,365 5,294,553,365 180,610,685 26,472,095 5,113,942,680 0.50%
         افغانستان دولت NRAP 3,310,685,411 3,310,685,411 799,308,009 151,900,816 2,511,377,402 4.59%
        د افغانستان د بیا جوړونې صندوق 393,009,975 393,009,975 21,620,034 0 371,389,941 0.00%
         افغانستان دولت تنظیم پروژه ها ( پروژه های تحت کار, تحت تدارکات, تحت سروی ودیزاین) حفظ ومراقبت سرکها وسالنگها 6,256,023,236 6,256,023,236 3,142,902,024 2,600,950,241 3,113,121,212 41.58%
        اسلامي پراختیایي بانک بانک اسلامی ( سرک حلقوی کابل)420167 250,000,000 250,000,000 616,000 616,000 249,384,000 0.25%
        نړیوال بانک ترانس هندوکش 1,808,449,651 1,808,449,651 382,547,746 80,726,822 1,425,901,905 4.46%
         افغانستان دولت معاشات پروژه اصلاحات پایدار , وکمک کشورهندوستان 300,000,000 300,000,000 47,486,248 46,455,656 252,513,752 15.49%
        هندوستان هیواد 0 0 0 0 0 0.00%
         افغانستان دولت پروژه  AFG/420534 شاولی کوت ترینکوت 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 0.00%
        مجموع 18,620,000,000 18,620,000,000 5,348,057,357 3,035,129,724 13,271,942,643 16.30%
                       
          تمویل کوونکي ۱۴۰۰ منظوره شوې بودیجه له تعدیل وروسته میزان تخصیص مصرف  پاتې شوې د مصرف فیصدي
          ایتالیا 823,987,009 823,987,009 772,966,612 128,008,095 51,020,397 15.54%
          اسلامي پراختیایي بانک 250,000,000 250,000,000 616,000 616,000 249,384,000 0.25%
          د اسیا پراختیایي بانک 5,294,553,365 5,294,553,365 180,610,685 26,472,095 5,113,942,680 0.50%
          نړیوال بانک 1,808,449,651 1,808,449,651 382,547,746 80,726,822 1,425,901,905 4.46%
          دافغانستان حکومت 10,050,000,000 10,050,000,000 3,989,696,281 2,799,306,713 6,060,303,719 27.85%
          د افغانستان د بیا جوړونې امانتي صندوق 393,009,975 393,009,975 21,620,034 0 371,389,941 0.00%
          مجموعه 18,620,000,000 18,620,000,000 5,348,057,357 3,035,129,724 13,271,942,643 0

...

۱ کال ۱ میاشت ago

...

...