تفاهمنامه های همکاری میان وزارت فوایدعامه و نهاد های داخلی

 

 

شماره موضوع طرفین عقد تفاهم نامه

تاریخ شروع

تاریخ ختم سافت اسناد
۱ تفاهم نامه نشر اعلانات پروژه های تدارکاتی    میان وزارت فوایدعامه و وزارت اطلاعات و فرهنگ ۱/۱۰/۱۳۹۹ ۳۰/۹/۱۴۰۰  د هوکړه لیک ډانلوډ  
۲ تفاهم نامه تهیه تکت های هوایی میان وزارت فوایدعامه و شرکت هوایی کام ایر ۱/۱۰/۱۳۹۹ ۳۰/۹/۱۴۰۰   د هوکړه لیک ډانلوډ  
۳ تفاهمنامه همکاری های اعمار زیر بناهای ترانسپورتی وزارت فوایدعامه و شرکت انکشاف ملی قوس ۱۳۹۹ برای ۵ سال   د هوکړه لیک ډانلوډ  
۴ تفاهم نامه تهیه تکت های هوایی    میان وزارت فوایدعامه و د آریانا افغان هوایی شرکت  ۱/۱۰/۱۳۹۹ ۳۰/۹/۱۴۰۰   د هوکړه لیک ډانلوډ  

1 year ago

.