قوانین و اسناد وزارت

قوانین مرتبط  وزارت 

عنوان سند  سند
قانون جدید دسترسی به طلاعات  دانلود قانون  
قانون تنظیم ترانسپورت جاده دانلود قانون  
تعدیل برخی از قانون محصول حق العبور دانلود قانون  
قانون محصول حق العبور دانلود قانون  

 

پالیسی و ستراتیژی

عنوان سند  سند
استراتیژی وزارت فواید عامه دانلود پالیسی  
پالیسی داخلی وزارت فواید عامه دانلود پالیسی

 

مقرره ها

عنوان سند  سند
مقرره کنترول وسایط نقلیه باربری بلند تناژ   دانلود مقرره  
مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه بلند تناژ دانلودمقرره  

رهنمودها

عنوان سند  سند
رهنمود ریاست پلان و پالیسی   دانلود رهنمود
رهنمود مدیریت پروژه ها دانلود رهنمود 
رهنمود تضمین کیفیت پروژه ها دانلود رهنمود 
رهنمود چک تخنیکی پروژه ها دانلود رهنمود
رهنمود نظارت و ارزیابی پروژه ها دانلود رهنمود
رهنمود نقاط آسیب پذیر و حالت اضطرار دانلود رهنمود
رهنمود لابراتوار ها  دانلود رهنمود 
File رهنمود مدیریت پروژه ها.pdf رهنمود ریاست پلان و پالیسی.pdf رهنمود تضمین کیفیت پروژه ها.pdf رهنمود چک تخنیکی پروژه ها.pdf رهنمود نظارت و ارزیابی.pdf پالیسی داخلی.pdf رهنمود نقاط آسیب پذیر و حالت اضطرار.pdf رهنمود لابراتوار ها.pdf

1 year 1 month ago

.