همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

مفتش رعایت اسناد تقنینی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش رعایت اسناد تقنینی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۴۳
Background image

انجنیر نظارت و ارزیابی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

انجنیر نظارت و ارزیابی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۳۸
Background image

انجنیر گزارش دهی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

انجنیر گزارش دهی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۳۳
Background image

کارشناس رسیدگی به شکایات

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

کارشناس رسیدگی به شکایات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۲۶
Background image

متخصص تصفیه 

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص تصفیه 

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۲۳
Background image

متخصص تثبیت قیمت 

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص تثبیت قیمت 

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۱۶
Background image

متخصص تثبیت ملکیت 

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص تثبیت ملکیت 

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۱۱
Background image

آمر تصفیه

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر تصفیه

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .

Pagination