دفترتنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی (PMO)

دفترتنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی وزارت فواید عامه

معرفت:

دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیایی (PMO) در چارچوکات وزارت فواید عامه مسئولیت تطبیق تمام پروژه های که از جانب ADB تمویل میگردد را به عهده دارد. این دفتر در سال 2004 تحت نام بخش تنظیم برنامه ها در چارچوکات وزارت فواید عامه و تحت نظارت مستقیم بانک انکشاف آسیایی غرض بهبود امورات پروژه یی و برای ارتباط میان تمویل کننده ADB، این وزارت و ادارات/وزارت خانه های ذیدخل ایجاد گردید که بعداً با تکمیل نمودن پروژه های بزرگ ترانسپورتی و عام المنفه در سال 2009 توسعه یافته و به اسم دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی (PMO ) مسمی گردید. تمام فعالیت ها و پروژه های این دفتر از کمک بلاعوض (بودجه غیر اختیاری) تمویل میگردد.

دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای بخش های مختلف بوده که شامل دیپارتمنت فنی یا انجنیری، دیپارتمنت مدیریت پروژه ها، دیپارتمنت مالی، دیپارتمنت اداری، دیپارتمنت تدارکات و دیپارتمنت پلانگزاری و راپوردهی می باشد.

دیدگاه:

ایجاد و حفظ زیربنای ترانسپورتی که انکشاف اقتصادی، صحت، معارف و رفاه مردم افغانستان را به شکل موثر درپی داشته باشد، است.

رسالت:

حصول اطمینان از ارائیه خدمات اساسی و سیستم سازی به سطح کشور در تبانی با یک تعهد مشترک میان حکومت و ملت.

اهداف:

دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی در نظر دارد تا اعمار و ساختمان شبکه های ترانسپورتی را در افغانستان با کمک بلاعوض بانک انکشاف آسیائی توسعه و انکشاف دهید، که در زمینه فعالیت های همه جانبه داشته و الی فی الحال به مبلغ 2.509 میلیارد دالر آمریکایی پروژه ها را تکمیل نموده و داشته است.

 

حکومت و شهروندان:

این دفتر از طریق رهبری مقام وزارت با شهروندان مخاطب بوده و همکاری می نماید.

صلاحیت ها در چارچوکات وزارت فواید عامه:

اجرا و تطبیق پروژه های شامل برنامه های بانک انکشاف آسیایی.

رول و مسئولیت ها:

دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیایی (PMO) در چارچوکات وزارت فواید عامه مسئولیت تطبیق تمام پروژه های که از جانب ADB تمویل میگردد را به عهده دارد.

زیربنا و منبع:

بانک انکشاف آسیایی (ADB) و وزارت فواید عامه