ریاست تدارکات

 

 

                                                   

 

 

معینیت مالی و اداری

ریاست تدارکات

معرفی، اهداف اداره و دور نمایی ریاست تدارکات

ریاست تدارکات مطابق تشکیل و وظایف وزارت فوایدعامه در مطابقت به قوانین خدمات ملکی در همکاری و همآهنگی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره محترم تدارکات ملی تأسیس گردیده است تا  تدارکات مورد ضرورت  و طی مراحل پروژه های مهم ملی و انکشافی راه و سرک را مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات تسهیل نماید.

ریاست تدارکات وظایف خویش را با رعایت قانون، مقررات و طرزالعمل های تدارکاتی ترتیب و تنظیم نموده و همواره تلاش مینماید که: با تأمین اصل شفافیت، کنترول مؤثر وجوه عامه، تامین اصل اقتصادی وباکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی،  زمینه اشتراک یکسان داوطلبان واجد شرایط درداوطلبی را فراهم نموده و امور مربوط را تنظیم، تهیه و تدارک نماید.

ریاست تدارکات  با رعایت مادۀ شصت و سوم قانون تدارکات، پروژه های زیر سقف را بعد از منظوری آمر اعطا به وزارت و پروژه های  بالای سقف را  مطابق فرمان شماره (100) مقام عالی ریاست جمهوری و مادۀ شصت وسوم قانون تدارکات از طریق اداره محترم تدارکات ملی طی مراحل می نماید

معرفی مختصر رئیس تدارکات:

اسم:                   احمدعبدالله مصطفی

ولد:                     گلستان

درجه تحصیل:    ماستر در رشته اداره و تجارت

وظیفه:                 رئیس تدارکات

 

ساختار تشکیلاتی ریاست تدارکات  سال مالی 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه دست آورد عمده:

 1. ارایه طرح پیشنهادی بمنظور  فراهم سازی زمینه اشتراک تعداد بیشتر داوطلبان داخلی، بیرون رفت از انحصار در پروژه های زیر بنایی و کاهش قیمت ها:

 بمنظور صرفه جوی اقتصادی ، بیرون رفت از محدودیت پروژه ها ازدست چند شرکت معدود، افزایش رقابت ها میان داوطلبان داخلی و حمایت و تقویت داوطلبان و تشبثات کوچک داخلی؛ مطابق هدایت شفاهی جلالتمآب رئیس صاحب جمهور، به اثر ابتکار و تلاش محترم احمدعبدالله مصطفی، طرح سازندۀ را جهت کاهش معیارها و افزایش رقابت ها ترتیب و ازطریق مقام وزارت فوایدعامه  به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم داشته اند، که به اساس هدایت مقام عالی طرح فوق از جانب اداره محترم تدارکات ملی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرار گرفت و به اساس آن ضمیمه شماره (5) طرزالعمل تدارکات ذریعه متحدالمال شماره (15289) ریاست پالیسی اداره تدراکات ملی تعدیل و طرز تعین میزان توانمندی مالی، تجربه کاری مشابه و حجم معاملات (در تدارکات اجناس، خدمات غیرمشورتی، و امور ساختمانی) مطابق طرح های ارایه شده تعین گردید.

نتایج مثبت  این طرح:

 • کاهش قیمت ها و صرفه جوی اقتصادی؛
 • ازبین بردن انحصار پروژه های بزرگ ملی از دست چند شرکت معدود؛
 •  افزایش میزان اشتراک بیشتر داوطلبان داخلی و فراهم سازی زمینۀ رقابت مؤثر.
 • حمایت و تشویق تشبثات کوچک  و سکتور خصوصی داخلی.

جهت معلومات بیشتر به ضمیمه شماره(1) و متحدالمال شماره (15289) ریاست پالیسی اداره تدراکات ملی مراجعه خواهند فرمود.

 1. الکترونیکی سازی سیستم ثبت و اسکن اسناد:

ایجاد، آرشیف الکترونیکی(سیستم ثبت و اسکن اسناد تدارکاتی در آرشیف الکترونیکی) :

 این سیستم قابلیت ثبت  و آرشیف تمام اسناد تدارکاتی را دارا بوده و به آسانی برای همه قابل دسترس می باشد.

نتایج مؤثر و مفید این سیستم:

 • دسترسی آسان به اسناد.
 • جلوگیری از تخریب، مفقودی و حریق شدن اسناد.
 • ترویج و تقویت سیستم حکومتداری الکترونیکی.
 1. ایجاد سیستم PMIS و بروز رسانی نشر و ثبت معلومات و اسناد تدارکات:

در این سیستم معلومات داوطلبی ها و جریان پیشرفت کار پروژه ها بصورت همه روزه و دوامدار نشر و ثبت می گردد. که برای کارمندان تدارکات و مراجعین به آسانی قابل دسترس بوده و میتوانند که از حالت و پیشرفت تازه فعالیت ها و پروژه ها آگاهی حاصل نمایند.

نتایج مفید و مؤثر :

 • سیستم مطمئین و مصؤن برای نشر، ثبت و حفظ معلومات و اسناد می باشد.
 • دسترسی به آن آسان می باشد.
 • معلومات و جریان فعالیت ها همه روزه و دوامدار بروز می گردد.
 • گام مهم برای ترویج و رشد الکترونیکی سازی نشر و ثبت اسناد و معلومات می باشد.

بخش های کاری ریاست تدارکات:

 1. مشاوریت حقوقی.
 2. آمریت تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی.
 3. آمریت پلانگذاری و مدیریت قراردادها.
 4. آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی.

اهداف ریاست تدارکات

ریاست تدارکات دارای اهداف ذیل می باشد:

 1. تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت اداره.
 2. تأمین اصل شفافیت در مراحل تدارکات.
 3. کنترول مؤثر وجوه عامه.
 4. تامین اصل اقتصادی وباکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی.
 5. فراهم سازی زمینه اشتراک یکسان داوطلبان واجد شرایط درداوطلبی.

دورنما ریاست تدارکات:

با در نظرداشت دورنمای  وزارت، ریاست تدارکات بمنظور تأمین شفافیت، تأمین اصل اقتصادی و ایجاد  محیط سالم و مصئون، موثر و کارای  برای طی مراحل پروژه های راه و سرک مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات فعالیت می نماید

.خلاصه وظایف و مکلفیت های ریاست تدارکات:

 1. تهیه و ترتیب پلان تدارکات؛
 2. تهیه، نشر وتوزیع اعلان داوطلبی، دعوتنامه ابراز علاقمندی طرزارائه درخواست، شرطنامه، پیشنهاد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد وسایر اسناد تدارکاتی؛
 3. اخذ آفرها و مطالبات پیشنهاد و ارائه آنها غرض طی مراحل؛
 4. فراهم نمودن زمینه اشتراک یکسان داوطلبان واجدشرایط درداوطلبی ها با تأمین اصل شفافیت، کنترول مؤثر وجوه عامه وتأمین اصل اقتصادی و باکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امورساختمانی؛
 5. تهیه پیشنهاد تعین هیئت آفرگشائی، هیئت ارزیابی آفرها، هیئت معاینه وتسلیمی جهت ارایه به آمر اعطا برای منظوری؛
 6. فراهم سازی تسهیلات برای هیئت آفرگشائی وارزیابی و تسهیل طی مراحل آنها؛
 7. تهیه و صدور نامه قبولی آفر، مکاتب رد آفرها و توضیحات؛
 8. آغازطی مراحل ، تسهیل، تسریع، نظارت و کنترول و مراقبت  مراحل پروسه های تدارکاتی؛
 9. ترتیب و تنظیم پروسه عقد قراردادها، مدیریت مؤثر وتطبیق قراردادها و ثبت قراردادها دردیتابس وسیستم معلوماتی اداره و اداره تدارکات ملی؛
 10. فراهم سازی زمینه ارتقای ظرفیت کارکنان تدارکات در همآهنگی با اداره محترم تدارکات ملی؛
 11. اجرای سایر وظایف محوله طبق احکام قانون وطرزالعمل تدارکات.

پلان تدارکاتی وزارت فواید عامه درسال 1399

گزارش سالانه ریاست تدارکات بابت سال 1399

پلان تدارکاتی ریاست تدارکات بابت سال 1400

لست پروژه های فعلی تحت کار ریاست تدارکات 1400

اهداف بر آورده شده:

 1. تهیه و ترتیب پلان تدارکات سالانه اداره و ارسال آن به اداره تدارکات ملی و تجدید پلان تدارکاتی بصورت ربعوار؛
 2. تهیه، نشر وتوزیع اعلان داوطلبی، دعوتنامه ابراز علاقمندی طرزارائه درخواست، شرطنامه، پیشنهاد، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد وسایر اسناد تدارکاتی؛
 3. تهیه و ترتیب شرطنامه ها  و مطالبات پیشنهادات پروژه ها و اعطای آن به داوطلبی؛
 4. صرفه جوی اقتصادی و تأمین رقابت مؤثر میان داوطلبان.
 5. فراهم نمودن زمینه اشتراک یکسان داوطلبان واجدشرایط درداوطلبی ها با تأمین اصل شفافیت، کنترول مؤثر وجوه عامه وتأمین اصل اقتصادی و باکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امورساختمانی؛
 6. تهیه پیشنهادات؛ تعین هیئت آفرگشائی و هیئت ارزیابی آفرها و ارایه آنها به آمر اعطا برای منظوری؛
 7. فراهم سازی تسهیلات برای هیئت آفرگشائی وارزیابی و تسهیل طی مراحل آنها؛
 8. تهیه و صدور نامه قبولی آفر، مکاتب رد آفرها و توضیحات به داوطلبان عندالموقع؛
 9.  ارتقای ظرفیت و دانش کارکنان تدارکات با فراگیری برنامه های آموزشی کادری اداره محترم تدارکات ملی؛

مشاوریت حقوقی ریاست تدارکات:

اهداف بر آورده شده وظیفوی: 

 • با ارائه مشوره های حقوقی شفاهی وکتبی  درموارد متعدد مشکلات حقوقی پدید آمده مرفوع گردیده است.
 • مرور موضوعات تدارکاتی محوله غرض تامین مسایل حقوقی.
 • با داشتن آگاهی کامل از قانون وطرزالعمل تدارکات وسایر قوانین نافذه کشور درهروقت وعندالضرورت رهنمائی ومشوره های لازم صورت گرفته است.   
 • تحکیم قانونیت و مسلکی سازی.
 • تأمین مسایل حقوقی در قراردادها و اسناد داوطلبی.
 • درموضوعات ومسایل حقوقی وتدارکاتی به نماینده گی اداره در ارگان های عدلی وقضایی دفاع قانونی صورت گرفته است.
 • مسایل منازعوی مختلف ، بازبینی و بررسی  وگزارش ارائه گردیده است.

   انواع فعالیت های وظیفوی اجرأ شده:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه درمطابقت باپلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف ازقبل تعین شده.
 2. ارائه مشوره های حقوقی شفاهی وکتبی به رئیس تدارکات،سطح رهبری وسایر منسوبین اداره مطابق قوانین.
 3. مرور تمام قراردادهای اداره ازلحاظ حقوقی غرض تأمین مسایل حقوقی درمطابقت به قوانین نافذه کشور.
 4. ارائه پیشنهادات ونظریات مسلکی به رئیس تدارکات در زمینه مراقبت ونظارت ازمراحل تدارکات اداره مربوطه.
 5. اشتراک درجلسات ریاست تدارکات جهت ارائه مشوره های مسلکی درقراردادها وبهبود سیستم ها.
 6. آگاهی کامل ازقانون تدارکات، طرزالعمل های مربوطه ومتحدالمالهای صادرشده ازطرف اداره تدارکات ملی جهت تطبیق آن درامور مربوطه.
 7. بررسی تعدیلات، اصلاحات وضمایم اسناد داوطلبی.
 8. مطالعه مسوده پروتوکول ها ازلحاظ حقوقی وارائه نظریات قبل ازعقد.
 9. آگاهی ازتعدیلات درقوانین وپالیسی های که ارتباط به روند تدارکاتی وسایر وظایف محوله دارد.
 10. تأمین ارتباط وهمآهنگی کامل با دونرها در ارتباط به وضع پالیسی ها،اسناد تقنینی و سایر موارد ذیربط.
 11. ترتیب وارائه گزارش ازاجراآت کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه خویس به رئیس تدارکات ومقامات ذیصلاح.
 12. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات مطابق قوانین،مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.
 13. اجرای سایر وظایف محوله ازطرف مقامات ذیصلاح:
 14. . نماینده گی نمودن از وزارت در شرکت سهامی راه وساختمانی افغانستان جرمن.
 15. تعقیب موضوعات وقضایایی محوله در ارگان های عدلی وقضایی به نماینده گی از وزارت فوایدعامه.
 16. . بررسی وبازبینی مسایل وموضوعات محوله مطابق قوانین ومقررات نافذه کشور.
 17. ایفای وظیفه منحیث عضو هیئت ارزیابی و آفرگشایی در پروژه های محوله.
 18. مطابق لزوم رئیس تدارکات ، همکاری وهمآهنگی لازم در امورات کاری ریاست تدارکات صورت گرفته است.
 19. ترتیب شرطنامه خدمات غیرمشورتی در امور برف پاکی.

 دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات :

 1.  مشوره های حقوقی کتبی وشفاهی در موارد مختلف صورت گرفته است.
 2. مرور قراردادها وراپورهای محوله وارایه پیشنهادات ونظریات مسلکی وحقوقی به منسوبین تدارکات.
 3. ترتیب شرطنامه خدمات مشورتی دراموربرفپاکی زمستانی به ولایات به ریاست عمومی ح.م.سرکها.
 4. آگاهی کامل از قانون وطرزالعمل تدارکات وارائه معلومات لازم به منسوبین تدارکات .
 5. بررسی وبازبینی مسایل وموضوعات منازعاتی وارئه گزارش وراه حل درباره به مقامات وزارت.
 6. پیگیری (8) مورد قضایای حقوقی عامه به اداره لوی حارنوالی.
 7. تعقیب دوسیه  و نماینده گی نمودن از وزارت  در(5) دعوی به محاکم.
 8. ترتیب صورت دعاوی، دفاعیه ودوسیه قانونی وحقوقی  موضوعات محوله به نماینده گی از اداره در قضایایی دولت و محاکم.
 9. همکاری، همآهنگی ونظارت در کارهایی بخش های تدارکاتی به هدایت رئیس تدارکات.
 10. اراه گزارشات کاری از اجراآت عندالموقع، ماهوار و ربعوار به رئیس تدارکات ومقامات ذیصلاح.

بخش  تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی:

انواع فعالیت های وظیفوی اجرأ شده:

 1. مطالعه، تحلیل و ارزیابی تمام اسناد مراحل تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی به منظور حصول اطمینان از استفاده اسناد معیاری اداره ملی تدارکات.
 2. نظارت و کنترول از طی مراحل تدارکات خدمات مشورتی و ساختمانی از اعلان الی عقد قرارداد به هدف دست یابی به نتایج متوقعه.
 3. مدیریت جلسات قبل از داوطلبی به منظور ارائه معلومات دقیق به داوطلبان قبل از بازگشایی آفرها.
 4. نظارت و مدیریت از اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه/ مطالبه پیشنهادات و تسلیمی آفرها و سایر اسناد طی مراحل تدارکاتی پروژه ها.
 5. طرح میکانیزم موثر در جهت بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات مشورتی به منظور حصول اطمینان ازصحت بودن آن.
 6. مدیریت و نهائی نمودن اسناد دعوت برای ابرازعلاقمندی (EOI)، همکاری در پروسه ارزیابی ، ترتیب راپورارزیابی درمطابقت به پلان طرح شده.
 7. حصول اطمینان از نحوه تسهیل وتعقیب پروسه های داوطلبی طبق شرایط  شرطنامه در  امورساختمانی و خدمات مشورتی.
 8. مدیریت و ترتیب اسناد درخواست برای ارایه پروپوزل و دعوت برای ارایه پروپوزل، ارزیابی ، ترتیب راپور ارزیابی ونهائی ساختن پروسه تدارکاتی برای تعین مشاور )حقیقی وحکمی( اسناد قرارداد .
 9. اتخاذ تصامیم در راستای اعلان پروژه ها مطابق به قانون وطرزالعمل تدارکات، کنترول وپیگیری اعلانات و مراحل تدارکاتی پروژه ها بوجه احسن، جلوگیری از سکتگی امورمحوله جهت شفافیت بهتر روند طی مراحل قرارداد ها .
 10. مدیریت وبررسی اسناد داوطلبی )شرطنامه(  تدارکات امور ساختمانی و نظارت از توزیع آن به داوطلبان اشتراک کننده .
 11. ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
 12. اجرای سایر وظایف مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت/ اداره.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات :

ریاست تدارکات در بخش امور ساختمانی به تعداد (42) پروژه ساختمانی را درسال 1399  طی مراحل نموده است که شامل فعالیت های ذیل می باشد:

 1. تهیه و ترتیب شرطنامه های معیاری.
 2. ترتیب ونشر اعلان داوطلبی پروژه ها در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات.
 3. تدویر و مدیریت جلسات قبل از داوطلبی و جلسات  آفر گشایی وفق شرطنامه های مربوط.
 4. ارزیابی آفرهای دریافت شده در پروژه های داوطلبی شده با رعایت شرطنامه های مربوط، قانون و طرزالعمل تدارکات.
 5. نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ها جهت تأمین شفافیت در پروسه های تدارکاتی.
 6. صدور نامه قبولی آفر به داوطلب برنده و نامه عدم قبولی آفر به داوطلبان غیر برنده در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات.
 7. ترتیب مسودۀ موافقتنامه قرارداد و عقد قرارداد با داوطلب برنده مطابق طرزالعمل تدارکات.
 8. تأمین ارتباطات و همآهنگی درتسهیل پروسه های های تدارکاتی بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی.
 9. و اجرای سایر فعالیت های مربوطه در مطابقت با قانون وطرزالعمل تدارکات.

بخش آمریت پلانگذاری و مدیریت قراردادها:

انواع فعالیت های وظیفوی اجرأ شده:

 1. مدیریت و برنامه ریزی در راستای طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات)مشورتی و غیرمشورتی(

               امور ساختمانی و خریداری های پرچون جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.

 1.  حصول اطمینان از موجودیت بودجه منابع مالي براي انواع تدارک شامل پلان تدارکاتي غرض تسریع روند تدارکاتی اداره.
 2.  ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی ریاست ها غرض  توحید و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
 3.  رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراات و حل مشکلات کاری شان.
 4. مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمانی واجناس از عقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهائی .
 5.  کنترول از پلان های تجدید شده اداره وارسال آن به اداره تدارکات ملی وسایر ادارات ذیربط.
 6.  برنامه ریزی جامع در راستای فراهم آوری تسهیلات در پروسه قرارداد امور تداکاتی اداره بعد ازعقد قرارداد با شرکت ها.
 7.  نظارت دقیق و حصول اطمینان از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 8.  نظارت وحصول اطمینان از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.
 9.  مدیریت تضمینات تدارکات در مطابقت به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات.
 10.  مدیریت پرداخت ها به قراردادی طبق اسناد تقنینی مربوطه.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات :

فعالیت ها و دست آورد های بخش پلانگذاری و قراردادهای ریاست تدارکات در قبال (79) پروژه پلانی ( امور ساختمانی، اجناس و خدمات) و (86) پروژه تحت کار و تکمیل شده( امور ساختمانی، اجناس و خدمات) درسال 1399  قرار ذیل است:

 1. تهیه و ترتیب پلان تدارکاتی سالانه اداره و تجدید آن بصورت ربعوار و ارسال به اداره تدارکات ملی.
 2. مدیریت و تنظیم امور تدارکاتی پروژه های تحت کار.
 3. مدیریت و پروسیس آنوایس های شرکت های قراردادی مطابق موادات قرارداد و طرزالعمل تدارکات.
 4. ترتیب و طی مراحل تعدیلات درخواست شده در پروژه های مربوط بعد از منظوری آمر اعطا مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات.
 5. مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمانی واجناس از عقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهائی
 6. کنترول از پلان های تجدید شده اداره وارسال آن به اداره تدارکات ملی وسایر ادارات ذیربط.
 7.  برنامه ریزی جامع در راستای فراهم آوری تسهیلات در پروسه قرارداد امور تداکاتی اداره بعد ازعقد قرارداد با شرکت ها.
 8.  نظارت دقیق و حصول اطمینان از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 9. نظارت وحصول اطمینان از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.
 10. مدیریت تضمینات تدارکات در مطابقت به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات.

بخش تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی:

انواع فعالیت های وظیفوی اجرأ شده:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. تحلیل و ارزیابی اسناد تدارکاتی در تمام مراحل پروسه داوطلبی، تهیه معلومات مورد نیاز برای داوطلبان جهت اطمینان از شفافیت وکیفیت در پروسه تدارکات.
 3. نظارت از امور طی مراحل تدارکاتی اجناس و خدمات غیرمشورتی از شروع اعلان الی عقد قرارداد جهت تحقق اهداف مورد نظراداره.
 4. تنظیم و مدیریت جلسات قبل از داوطلبی به منظور ارائه معلومات دقیق به داوطلبان قبل از بازگشایی آفرها.
 5. ایجاد یک میکانیزم منظم در جهت استفاده از اسناد معیاری تدارکاتی اداره تدارکات ملی در مراحل تدارکات.
 6. اتخاذ تصامیم در راستای تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره.
 7. حصول اطمینان از نحوه تسهیل وتعقیب قرارداد ها طبق شرایط عام وخاص قرارداد های اجناس و خدمات غیرمشورتی .
 8. برنامه ریزی در راستای اعلان بعضی پروژه ها طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، کنترول و پیگیری پروژه ها بوجه احسن و جلوگیری از سکتگی امورمحوله جهت شفافیت بهتر روند طی مراحل قرارداد ها
 9. . مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان و بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها.
 10. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان و بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها.
 11. ارائه مشوره های سازنده به رئیس تدارکات غرض بهتر شدن پروسه تدارکات، ایجاد هماهنگی بهتر وکنترول از فعالیتهای  مرتبط به پروسه های داوطلبی مطابق قانون تدارکات و پالیسی های مربوطه .
 12. ایجاد هماهنگی میان هیئات تدارکات، ارزیابی آفرها، شعبات امورساختمانی، اجناس وخدمات مشورتی وغیرمشورتی وریاست پلانگذاری وشعبات ذیربط.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات :

ریاست تدارکات در بخش اجناس و خدمات  به تعداد (26) پروژه  را درسال 1399  طی مراحل نموده است که شامل فعالیت های ذیل می باشد:

 1. تهیه و ترتیب شرطنامه های معیاری.
 2. ترتیب ونشر اعلان داوطلبی پروژه ها در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات.
 3. تدویر و مدیریت جلسات قبل از داوطلبی و جلسات  آفر گشایی وفق شرطنامه های مربوط.
 4. ارزیابی آفرهای دریافت شده در پروژه های داوطلبی شده با رعایت شرطنامه های مربوط، قانون و طرزالعمل تدارکات.
 5. نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ها جهت تأمین شفافیت در پروسه های تدارکاتی.
 6. صدور نامه قبولی آفر به داوطلب برنده و نامه عدم قبولی آفر به داوطلبان غیر برنده در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات.
 7. ترتیب مسودۀ موافقتنامه قرارداد و عقد قرارداد با داوطلب برنده مطابق طرزالعمل تدارکات.
 8. تهیه، تنظیم و پروسیس تکت های  رفت و برگشت مقامات وزارت، کارمندان و انجنیران وزارت با شرکت های کامیر و آریانا  و بازار آزاد.
 9. تهیه، تنظیم و پروسیس اسناد درخواست نرخگیری نیازمندی های مختلف ادارات بصورت پرچون.
 10. تأمین ارتباطات و همآهنگی درتسهیل پروسه های های تدارکاتی بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی.
 11. و اجرای سایر فعالیت های مربوطه در مطابقت با قانون وطرزالعمل تدارکات.

 

با احترام

ریاست تدارکات

.

3 months 3 weeks ago

.

.
aa