واحد تطبیقی پروژه های تمویلی دولت ایتالیا

 

Italian Government Funded Projects

Project Implementation Unit (PIU)

واحد تطبیقی پروژه های تمویلی دولت ایتالیا

د ایتالیا دولت لخوا تمویل شوي پروژو تطبیقي واحد

 

Rehabilitation of East-West Corridore (REWCOR)

155km

Fact Sheet

پیژند پاڼه - کارت معرفت

ثور ۱۴۰۰

May 2021

 

Establishment & Transitions:

1st established in 2010 under the REMABAR

Transferred to Herat Bypass in 2018

Transferred to The Rehabilitation of the Herat- Chisht-e-sharif Project in early 2020

 

 

معرفت و ایجاد واحد تطبیقي:

واحد تطبیق پروژه های تمویلی دولت ایتالیا  اولین باردر سال ۲۰۱۰ م جهت تطبیق پروژه REMABAR  اعمار مجدد سرک میدان شهر الی بامیان در چوکات وزارت فواید عامه ایجاد گردید.  در طی سالهای  ۲۰۱۰ م الی۲۰۱۸ آغاذ سال ۲۰۱۹  م  بودجه واحد تطبیقی مذکور ازقرضه با لا عوض دولت ایتالیا که برای پروژه میدان- بامیان کمک شده بود تمویل میگردید. در سال ۲۰۱۹م زمان که لایه دوم ۴ سانتی wearing Course تکمیل گردید و واحد تطبیقی مربوطه نیز از بی رفت.

زمانیکه، در ماه جنوری ۲۰۱۷ م  تفاهمنامه مالی پروژه  احیای مجدد سرک هرات – چشت شریف بین وزارت مالیه و دولت ایتالیا به امضاءرسید، ضرورت بود تا واحد تحت چوکات وزارت ایجاد گردد تا در تطبیق پروژه مذکور هماهنگی لازم را ادامه بدهد. مصارف واحد مذکور الی ختم ماه مارچ ۲۰۲۰ از بودجه قرضه بالاعوض دولت ایتالیا برای سرک حلقوی هرات از تریق سیستم مالی UNOPS پرداخت میشد و بعدأ نظر به تفاهم دونر مصارف روزمره و معاشات پرسونل واحد تطبیقی از بودجه  پروژه  احیای مجدد سرک هرات – چشت شریف با تفاهم دونر در نظر گرفته شده است.

نمبرقرارداد /پروژه

 NPA/MPW/97W-1993/ICB

 تاریخ امضای قرارداد

۱۹جولای ۲۰۱۹

  تاریخ تسلیم دهی ساحه به قراردادی

۰۷ اگست ۲۰۱۹ 

 تاریخ شروع کار پروژه

تاریخ 07 -اګست-2019 ( نظر به ماده 8.1      Commencement of works مطابق شرایت عمومی قرارداد، شروع کار عملی پروژه بعد از برآورده شدن شرایط ذکر شده، تاریخ آغاذ کار همانا تاریخ تسلیم دهی ساحه به قراردادی میباشد.

تاریخ تکمیلی پروژه

06 August 2021

  قیمت قرارداد

دالر امریکایی-    23,179,475.41

 پیشرفت فزیکی کار

45.80%

پرداخت پولي پروژه

               6,266,731.87-  دالر امریکایی 27.04%

 مدت مجموعی پروژه

۲۴ ماه تقویمی/۷۳۰ روز تقویمی 

میعاد سپری شده قرارداد

 ۶۳۳ روز - ۸۶.۷٪

زمان درخواست شده

۳۲۱ روز

 دلایل ضیأی وقت

تأخیر در انتقال مسؤلیت ساحه به قراردادی، کرونا، وضعیت امنیتی،تأخیر بل اول مالی ، تأخیر در تهییه تیم نظارت، تأخیر در تهییه نقشه های کاری

 

دورنما:

کمک در ایجادیک وزارت کاملأ تخنیکی و مسلکی نه تنها در مسایل انجنیری سرکسازی و راه سازی و در بخش ساختمانهای شامل سرکسازی،بلکه داشتن وزارت مسلکی در بخش پلانگذاری و اداره مالی پروژه ها، Project Management  و Contracts Administration .

هدف:

ایجاد هماهنگی مواثر در بین زینفعان Stake holders پروژه بالخصوص وزارت فواید عامه، سفارت ایتالیا، وزارت محترم مالیه قراردادی و تیم نظارت کننده پروژه بوده، در ضمن راپور دهی در مورد پروژه مذکور به فواید عامه و سفارت ایتالی از جمله وظایف و اهداف واحد تطبیقی بوده. همچنان به نمایندگی از وزارت محتر فواید عامه نظارت وقفوی بالای فعالیتهای قراردادی و تیم نظارت کننده و بازنگری وقفهوی از کیفیت و پشرفت کار پروژه.

رسالت:

حصول اطمینان ازینکه امور پروژه از شروع ( سروی و دیزاین و تدارکات و الی ختم امور ساختمانی) بصورت درست و مطابق به معیارهای تعین شده در هر مرحلهتطبیق و همه وارهنظارت از ایجابات تفاهمنامه بین دولت افغانستان و دولت ایتالیا تا کمک قرضه طویل المدت  مذکور مطابق خواسته های تفاهم نامه دو جانبه صورت گیرد.

پلان بزرگ و یا همPortfolio :

در پلان بزرگ و یا همPortfolio واحد تطبیقی پروژه های عمده مشتمل از ۵ لات سرک هرات-چشت شریف اند که در مجموع ۱۵۵ کیلو متر  طول دارد. برعلاوه از اعمار مجدد ۱۵۵ کیلومتر سرک هرات-چشت، هماهنگی سروی، دیزاین، تدارکات و تطبیق ساختمانی پروژه پل هریرود و پروسه Close out بخشهای او و دوم REMABAR II و Close out دو لات سرک حلقوی شهر هرات نیز شامل Portfolio واحد تطبیقی پروژه های تمویلی دولت ایتالیا میباشد. پروژه های که شامل Portfolio واحد تطبیقیمیباشد در لیس ذیل نشان داده شده اند.

 

دستآورد ها:

گرچه پروژه مذکور همانند دیگر پروژه های سرک دچار مشکلات و چالشهای یکسان میباشد مگر نسبتأ پیشرفت خوب دارد. باوجود آنکه قراردادی اصلی با امکانات لصلی خوش طوریکه ایجاب مینمود در ساحه جهت اجرای پروژه موجود نبوده و در عیوض یک تیم محلی با امکانات محدود کار ساختمانی پروژه را تا الحال به پیش بورده است.کارهای اجرا شده اگرچه از نگاه کمیت کافی نبودهول ازنگاه کیفت با کیفیت تعین شده در دیزاین مطابقت داشته.  

بخش ساختمانها:

در پروژه مذکور ساختمانهی مانند پلچک ، حویچه های بغلی و کانالهای ذراعتی، دیوارهای استتنادی و ساختمانی دو باب سیلبر شامل میباشد.وضیعت و فیصدی پیشرفت کار در ساخت و ساز بخشهای مختلف سرک  بشمول ساختمانهای شامل و لایه های سرک در جدول ذیل نشان داده شده است.

 

تصاور پشرفت کار 

 

ایتالیا

 

 

ایتالیا

ایتالیا