پروژهای تکمیل شده

 پروژه  شماره 1

نام پروژه بازساری سرک میدان شهر-بامیان (بخش اول)
موقعیت جلریز (میدان وردک)
اداره مربوطه ریمابار
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 54 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده ایتالیا
سال منظوری بودجه 1385
هدف پروژه وسعط شاهراه های ملی، بهبود بخشیدن سطح زنده گی و اقتصاد مردم محل ازبین بردن حالت انزوا مردم ولایات میدان وردک و بامیان همچنان تقلیل بهای ترانسپورتی و رسانیدن محصولات زراعتی به بازار ها به اسرع وقت
کد بودجه 420022
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/278/public_project_detail

پروژه  شماره    2

نام پروژه پروژه ساختمان سرک بگرامی - سپری بطول 50 کیلومتر
موقعیت بگرامی (کابل), خاک جبار (کابل), حصارک (ننگرهار)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد   (سرک ملی - آسفالت کانکریت )
طول / عرض 50 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1387
هدف پروژه پروژه متذکره ولسوالی های بگرامی ، خاک جبار و حصارک ننگرهار را باهم وصل مینماید. -رفع مشکلات موجود در مسیر سرک فعلی کابل جلال اباد تا تجاران ما بتواند با سهولت بیشتر تجارت خود را ادامه دهند. و در عین حال رشد اقتصادی مردمیکه در مسیر قرار دارند و نیز بالای امنیت تاثیر مثبت خواهد داشت
کد بودجه 420194
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/100/public_project_detail

پروژه  شماره    3

نام پروژه پروژه سرک جبل السراج - نجراب بطول 22.485
موقعیت حصه اول کوهستان (کاپیسا), حصه دوم کوهستان (کاپیسا), محمود راقی (کاپیسا), جبل السراج (پروان)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 22.485 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1387
هدف پروژه سرک پروژه حبل السراج - نجراب بطول 22.485 کیلومتر که ولسوالی جبل السراج و لایت پروان را با ولسوالی های حصه اول کوهستان ، حصه دوم کوهستان و به محمود راقی " مرکز" ولایت کاپیسا وصل مینماید. سرک متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات با هم دیگر، تغیر سطح زندگی اهالی محل در مسیر این شاهراه و دسترسی آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد.سرک پروژه حبل السراج - نجراب بطول 22.485 کیلومتر که ولسوالی جبل السراج و لایت پروان را با ولسوالی های حصه اول کوهستان ، حصه دوم کوهستان و به محمود راقی " مرکز" ولایت کاپیسا وصل مینماید. سرک متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات با هم دیگر، تغیر سطح زندگی اهالی محل در مسیر این شاهراه و دسترسی آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد.
کد بودجه 420165
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/96/public_project_detail

پروژه  شماره  4

نام پروژه بازسازی سرک میدان شهر الی بامیان (بخش دوم)
موقعیت حصه اول بهسود (میدان وردک), بامیان (بامیان), شیبر (بامیان)
اداره مربوطه ریمابار
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 83 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده ایتالیا
سال منظوری بودجه 1388
هدف پروژه اهداف پروژه: • سهولت های سیر وسفر و انتقالات را به صورت موثر، مطمئن و مصئون برای مردم و اموال مساعد سازد. • ایجاد یک سیستم ترانسپورتی که شهر ها، ولایات و مراکز تولیدی و تجارتی را با هم به صورت موثر وصل نموده و عامل تسریع پروسه انتقالات و تقلیل مصارف صادرات و واردات در کشور شود
کد بودجه 420022
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/279/public_project_detail 

پروژه  شمار   5

نام پروژه پروژه سرک چاه انجیر - گرشک بطول 31.6 کیلومتر
موقعیت لشکرگاه (هلمند)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 31.6 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1388
هدف پروژه اهمیت پروژه سرک چاه انجیر - گرشک به طول 31.6 کیلومتر عبارت از اتصال قریه جات به مرکز و خدمات اجتماعی بوده که باعث رشد اقتصادی منطقه و مردم محل میگردد. درضمن در مسیر سرک متذکره خدمات اجتماعی از قبیل اعمار پل های فرعی، کورس های خیاطی و غیره نیز اجرآ گردیده است.
کد بودجه 420347
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/97/public_project_detail

پروژه  شمار   6

نام پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی به طول 80 متر از لکن الی مرکز خوست بالای دریای متون در قریه بدیخیل
موقعیت خوست (خوست)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 80 ( متر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1389
هدف پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی به طول 80 متر از لکن الی مرکز خوست بالای دریای متون در قریه بدیخیل این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/198/public_project_detail 

پروژه  شماره  7

نام پروژه سرک پروژه فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر
موقعیت بهارک (بدخشان), فیض آباد (بدخشان)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 44 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1389
هدف پروژه اهمیت پروژه: سرک فیض آباد – بهارک در قسمت انکشاف اقتصادی ، اجتماعی، زیربنا و منابع طبیعی رول عمده را ایفاء میکند. سرک متذکره یکی از بخشهای سرک ترانزیتی بوده که افغانستان را از طریق تاجکستان به کشور چین وصل میکند. بخش دوم آن که بطول 108 کیلو متر است کار ساختان آن نیز تحت کار بوده و این بخش ولسوالی بهارک را به ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان وصل میکند. مسیر این سرک بیش ازصدها قریه جات خورد و بزرگ را با هم وصل نموده و تسهیلات عامه را در این ولایت از حیث یک عاملی پالیسی ساز فراهم آورده است. در طول چند سال گذشته این پروژه فضائی کاری را برای اهالی این منطقه ایجاد نموده که به طوری اساسی سهم گیری مردم باعث رشد اقتصاد منطقه شده است. اعمار این سرک در تحقق اهداف وزارت فواید عا مه سجل شده و یکی از ارزشهای این وزارت بوده در قسمت تحقق اهداف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز رول ارزنده را بازی می کند. ازاین سرک پخته اهالی بیش از 10 ولسوالی منفعت خواهد برد. در مسیر این سرک شش پل بزرگ هریک با ابعاد مختلف اعمار شده است . این شبکه مصون ، موثر و کارایی افغانستان می باشد که یکی از جمله سرک های ملی است.
کد بودجه 420164
یاداشت  برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/101/public_project_detail

پروژه  شماره  8

نام پروژه پروژه سرک سپری - سرخرود بطول 33 کیلومتر
موقعیت حصارک (ننگرهار), خوگیانی (ننگرهار), شیرزاد (ننگرهار), سرخ رود (ننگرهار)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت کانکریت )
طول / عرض 33 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1389
هدف پروژه پروژه متذکره از جمله پروژه های مهم و حیاتی وزارت کشور میباشد که با تکمیل شدن آن مشکلات موجود در مسیر سرک فعلی کابل جلال آباد مرفوع گردیده و تجاران ما میتواند با سهولت بیشتر تجارت خود را ادامه دهند، و در عین حال باعث رشد اقتصادی مردم که در مسیر سرک متذکره قرار دارند خواهد گردید همچنان بالای امنیت تاثیر مثبت را در بر خواهد داشت.
کد بودجه 420346
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/98/public_project_detail

پروژه  شماره  9

نام پروژه   اسفالت 6.1 کیلومتر سرک و ساختن ۴ کیلومتر پیاده رو و جویچه های داخل شهر قلعه نو
موقعیت قلعه نو (بادغیس)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 6.1 ( کیلومتر) / 7.5 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1389
هدف پروژه مراکز شهرها نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور بوده بدین لحاظ اعمار و احداث سرک‌های داخل شهر در رشد و شگوفایی تاثیر مثبت و ارزنده دارد اعمار این سرک ضمن کاهش فقر، رشد اقتصادی، سهولت در رفت و آمد، از آلودگی هوا نیز جلوگیری کرده و محیط سالم را به شهروندان به ارمغان می آورد. با توجه به اهمیت حیاتی این سرک، وزارت فواید عامه لازم دانست اعمار این سرک را در اولویت کاری خویش قرار دهد که اعمار سرک مذکور تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد.
 
کد بودجه 420339
یاداشت   برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/72/public_project_detail

پروژه  شماره   10

نام پروژه قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان
موقعیت تالقان (تخار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 50 ( کیلومتر) / 13 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1389
هدف پروژه سرک مذکورکه درداخل شهرتالقان موقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز240 هزارنفرنفوس شهرتالقان بطورمستقیم ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوط ولایت تخار بطورغیرمستقیم ازآن مستفید گردیده وهمچنان ساکنین ولایت بدخشان با عبورازاین مسیر به پایتخت کشوروشهرمزارشریف رفت وآمد می نمایند، همچنان انتقال مواد معدن ذغال سنگ ونمک معادن مربوط این ولایت به ولسوالی های همجواروولایات دیگر با عبورازهمین مسیر رشد اجتماعی (دستیابی به خدمات صحی و معارف)، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی، انکشاف اقتصادی (زراعت و تجارت).
کد بودجه 420323
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/66/public_project_detail

پروژه  شماره  11

نام پروژه اعمار وساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی درمسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت
موقعیت ارغنداب (کندهار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 110 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1390
هدف پروژه اعمار وساختمان 110 متر پل آهن کانکریتی درمسیر سرک ارغنداب الی ولسوالی شاه ولی کوت این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.  
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/167/public_project_detail

پروژه  شماره   12

نام پروژه   ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر
موقعیت مزار شریف (بلخ)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 15 ( کیلومتر) / 15 (متر
تمویل کننده ---
سال منظوری بودجه 1390
هدف پروژه 2- سرک مذکور که درداخل شهرمزارشریف موقعیت داشته که درحدود اضافه تراز 430 هزار نفر نفوس این شهربشکل مستقیم وغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند درضمن ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت بلخ نیزازآن استفاده بعمل آورده وهمچنان مواد معادن جغل خاکدارولسوالی دهدادی این ولایت ازطریق همین مسیربه ولسوالی های شرقی ولایت بلخ وولایات همجوار انتقال می یابد. توسعه شهری، دسترسی به خدمات صحی و معارف، بهبود وضعیت محیط زیستی، کاهش در ترافیک، اتصال شمال و غرب کشور .
کد بودجه 420233
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/61/public_project_detail

پروژه  شماره   13

نام پروژه بازسازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، چنیچ 000+40 الی 000+60 کیلومتر، فرش جغل، ولایت غور، زون غرب
موقعیت چغچران (غور)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 20 ( کیلومتر) / 6.5 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه بازسازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، به طول 20 کیلومتر، فرش جغل، ولایت غور، زون غرب توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/477/public_project_detail

پروژه  شماره  14

نام پروژه اعمار سرک بنو الی خنجان به طول 38.14 کیلو متر
موقعیت اندراب (بغلان), خنجان (بغلان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 38 ( کیلومتر) / 0 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اتصال محلی، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی و معارف)، رشد اقتصادی (زراعت).
کد بودجه 420351
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/291/public_project_detail

 پروژه  شماره  15

نام پروژه دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی گیرو الی ولسوالی اندر ولایت غزنی (32 کیلومتر)
موقعیت اندر (غزنی), گیرو (غزنی)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 32 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه سرک مذکورکه بین ولسوالی های گیرو واندر ولایت غزنی قرارداشته که با استفاده ازسرک مذکوربه تعداد اضافه تراز40 هزارنفرنفوس ولسوالی گیروساختمان و اعمار این سرک ولسوالی را به مرکز شهر وصل نموده وباعث فقرزدای وایجاد اشتغال برای ماورای این مسیر میگردد . ومردم محل میتوانند مواد تولیدی محلی خویش را به اسرع وقت در مارکیت برسانند که در رشد اقتصاد تاثیرات مثبت را در قبال خواهند داشت . باتوجه به این مسایل وزارت فواید عامه کار این سرک را در اولیت خویش قرار داده تا در رشد وتغیر زندگی ساکنین سهم فعال بگیرند .
کد بودجه 420355
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید https://pmis.mopw.gov.af/public/237/public_project_detail

پروژه  شماره   16

نام پروژه پروژه ساختمان سرک های داخل شهر ولایت غزنی بطول 10.4 کیلومتر
موقعیت غزنی (غزنی)
اداره مربوطه
ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 10.4 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه سرک مذکوردرداخل شهرغزنی موقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز170 هزار نفرنفوس مرکزاین شهربطورمستقیم ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت غزنی بطورغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند. همچنان مواد معادن گچ وسنگ گچ ولسوالی ناوربا عبورازمسیرهمین سرک به ولسوالی های مربوطه ولایت غزنی انتقال می یابد شهر غزنی مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام شناخته شده، که بشتر گردشگران را جلب توجه نموده زیرا آثار باستانی در این ولایت وجود دارد . ازاین لحاظ وزارت فوایدعامه ساختمان این سرک را در اولویت کار خویش قرار داده است .
کد بودجه 420340
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/236/public_project_detail

 پروژه  شماره   17

نام پروژه پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره ولایت کابل 000+0الی 213.92 +5کیلو متر با فرش اسفالت
موقعیت گل دره (کابل)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 5.21 ( کیلومتر) / 6.5 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1391
هدف پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی گلدره با فرش اسفالت از کیلومتر 000+0 الی 213+5، ولایت کابل، این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  https://pmis.mopw.gov.af/public/160/public_project_detail

پروژه  شماره  18

نام پروژه حفظ و مراقبت دوریی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم
موقعیت پنجاب (بامیان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 63 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه حفظ و مراقبت دوریی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم : 1- پرکاری وترمیم رده های سرک. 2- دوباره جغل اندازی سرک. 3- پاک کاری پلچک های. 4- پاک کاری ومنظم ساختن جویچه های بغلی سرک. 5- ترمیم شانه های به دوطرف سرک ومنظم ساختن میل شانه ها. 6- ترمیم پلچک ها 7-ترمیم معبرها 8-ترمیم پلها 10-ترمیم دیوارهای استنادی 1- پرکاری وترمیم رده های سرک. 2- دوباره جغل اندازی سرک. 3- پاک کاری پلچک های. ترمیم پلچک ها 4- پاک کاری ومنظم ساختن جویچه های بغلی سرک. 5- ترمیم شانه های به دوطرف سرک ومنظم ساختن میل شانه ها.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   http://pmis.mopw.gov.af/public/342/public_project_detail

پروژه  شماره  19

نام پروژه احیای مجدد-قیرریزی ساختمان سرک دوشی الی پلخمری به طول 51.98 کیلومتر ولایت بغلان
موقعیت دوشی (بغلان), پل خمری (بغلان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 52 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه سرک مذکورکه بخش ازسرک حلقوی افغانستان میباشد ولایت های شمالی کشوررا با عبورازگذرگاه سالنگ به پایتخت کشوروصل مینماید که درحدود کمترازنصف نفوس کشورازاین مسیررفت وآمد مینمایند که ازلحاظ رشد اقتصادی وزراعتی درسطح کشورازاهمیت خاص برخوردار بوده همچنان مواد معادن ذغال سنگ کرکر ولایت بغلان با عبور ازهمین مسیربه ولسوالی های مربوطه ولایت بغلان وولایات همجوارانتقال میابد.
کد بودجه 420011
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/288/public_project_detail

پروژه  شماره  20

نام پروژه   پروژه اعمار ساختمان پل بهسود و دو پل ژاندارمه و فارم هده ولایت ننگرهار
موقعیت بهسود (ننگرهار)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 39 ( متر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه پل بهسود که ولسوالی های بهسود،کوزکنرودره نورولایت ننگرهارراکه جمعاً دارای 220 هزارنفوس میباشد به مرکزولایت وصل نموده که کارمندان دولت،محصلین،کسبه کاران وغیره ساکنین ولسوالی های متذکره جهت رفت وآمد به شهرجلال آباد ازآن استفاده نموده ودرکنارآن ساکنین ولایت های کنر و نورستان با عبور ازاین پل ازولایات شان به مرکزننگرهار وپایتخت کشوررفت وآمد مینمایند. همچنان انتقال مواد معادن جغل دریائی وسنگ تعمیراتی ولسوالی تسهیل در سیستم ترانسپورتی، بهبود در وضعیت معیشتی مردم محل، تسهیل تعاملات محل و رشد اقتصادی.
کد بودجه 420357
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/125/public_project_detail

پروژه  شماره  21

نام پروژه ساختمان سرک های داخل شهر چاریکار
موقعیت چاریکار (پروان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 24 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1392
هدف پروژه توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، اتصال منطقوی و محلی، بهبود وضعیت محیط زیست و تسهیل در عرضۀ خدمات (صحی، آموزشی و شهری).
کد بودجه 420387
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/113/public_project_detail

پروژه  شماره   22

نام پروژه پروژه سرک شرنه - انگور هده بطول 50 کیلومتر
موقعیت برمل (پکتیکا), گومل (پکتیکا), سر روضه (پکتیکا), سروبی (پکتیکا), ارگون (پکتیکا)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 50 ( کیلومتر) / 10 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1393
هدف پروژه پروژه شرنه انگور هده بطول 50 کیلومتر که از ولسوالی سرحوضه آغاز و به سرحد پاکستان در ولسوالی برمل ختم میگردد، که این پروژه مشتمل به دو بخش بوده که بخش اول آن 23 کیلومتر میباشد که دارای 5 پل به طول های مختلف، 83 پلچک به اندازه های مختلف ، 5 معبر و دیوارهای استنادی میباشد. - بخش دوم این پروژه بطول 27 کیلومتر که دارای 3 پل، 80 پلچک، 3 معبر و دیوارهای استنادی میباشد. - شاهراه مذکور از ولسوالی های ذیل عبور مینماید. 1- سر روضه 2- ارگون 3- سروبی 4- گومل 5- برمل میباشد. - اهمیت پروژه متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات جنوبی کشور با کشور پاکستان میباشد. که بعد از اتمام رسیدن پروژه مذکور در سطح زندگی اهالی زون جنوب کشور تغیرات مثبت در بخش های اقتصادی، صحی، تعلیمی ...رونما خواهد گردید.
کد بودجه 420348
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/137/public_project_detail

پروژه  شماره  23

نام پروژه اعمار پل موتر رو دهن غرغری به طول 15 متر
موقعیت پنجاب (بامیان)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده هندوستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/644/public_project_detail

پروژه  شماره   24

نام پروژه اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات اول به طول (400+20-000+0) کیلومتر
موقعیت زنده جان (هرات)
اداره مربوطه واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت کانکریت )
طول / عرض 20.4 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده ایتالیا
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه دولت افغانستان بنا به تقاضای شهروندان هرات و رفع ازدحام ترافیکی از مرکز ولایت ضرورت به اعمارپروژه سرک بایپاس هرات در خارج از شهر هرات به منظور بهبود بخشیدن جریان ترافیک و منحیث یک مسیر الترناتیف یا بدیل برای وصل نمودن سرک هرات- اسلام قلعه به هرات – کندهار بوده به خصوص برای عبور و مرور وسایط سنگین میباشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/258/public_project_detail

پروژه  شماره   25

نام پروژه اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست
موقعیت خوست (خوست)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 40 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) بالای توری اوبه به طول 40 متر، ولایت خوست این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/170/public_project_detail

 پروژه  شماره  26

نام پروژه اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی خوړ (پل خانی خوړ)
موقعیت خوست (خوست)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 20 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/169/public_project_detail

پروژه  شماره  27

نام پروژه اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول در مسیر سرک خوست فرنگ ولسوالی
موقعیت خوست و فرنگ (بغلان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 30 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول در مسیر سرک خوست فرنگ ولسوالی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/162/public_project_detail

پروژه  شماره  28

نام پروژه دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک
موقعیت ایبک (سمنگان)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 30 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1394
هدف پروژه تسهیل خدمات اجتماعی (صحت، معارف) و توسعۀ شهری، رشد توریزم و جذب سرمایۀ خارجی، معرفی آبده های تاریخی - فرهنگی کشور به جهان، رشد اقتصادی (استخراج معادن ذغال سنگ) و بهبود محیط زیست.
کد بودجه 420363
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/75/public_project_detail

پروژه  شماره  29

نام پروژه http://pmis.mot.gov.af/public/688/public_project_detail
موقعیت سروبی (کابل), سرخ رود (ننگرهار)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض   53 ( متر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه سرک کابل - جلال آباد به طول تقریبی 140 کیلومتر یکی از شاهراه اصلی کشور بوده که ولایت های مرکزی را به ولایت های شرقی وصل مینماید.الی اکنون 50 کیلومتر آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است . ضمناً به طول 35 کیلومتر بعدی آن تحت ترمیمات بوده که 15 فیصد کار آن تکمیل میباشد. در مورد کیلومتر های متباقی باید گفت که تحت پروسه تدارکات بوده و عنقریب عقد قرارداد خواهد گردید. این شاهراه نقش اصلی را در تجارت میان افغانستان و پاکستان ایفا نموده و حفظ و مراقبت آن از ارزش بالای در رشد اقتصادی و جلوگ
کد بودجه 420445
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/688/public_project_detail

 پروژه  شماره  30

نام پروژه اعمار یک پایه پل اساسی به طول 33 متر در قریه قاضی کینی
موقعیت سرپل (سرپل)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده هندوستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   http://pmis.mopw.gov.af/public/565/public_project_detail

 پروژه شماره  31

نام پروژه اعمار پل موتر رو دهن تگاب برگ به طول 15 متر
موقعیت پنجاب (بامیان)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده هندوستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/563/public_project_detail

پروژه  شماره   32

نام پروژه اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات دوم به طول (408+45-400+20) کیلومتر
موقعیت گذره (هرات)
اداره مربوطه واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا
نوع فعالیت / مواد   (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 25.008 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده ایتالیا
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه دولت افغانستان بنا به تقاضای شهروندان هرات و رفع ازدحام ترافیکی از مرکز ولایت ضرورت به اعمارپروژه سرک بایپاس هرات در خارج از شهر هرات به منظور بهبود بخشیدن جریان ترافیک اعمار و منحیث یک مسیر الترناتیف یا بدیل برای وصل نمودن سرک هرات- اسلام قلعه به هرات – کندهار بوده به خصوص برای عبور و مرور وسایط سنگین میباشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/259/public_project_detail

 پروژه  شماره  33

نام پروژه   اعمار و ساختمان 12 متر پل آهن کانکریتی کوچه کوماندو شهر تالقان مرکز ولایت تخار
موقعیت      تالقان (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 12 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه این پل به طول 12 متر در مرکز شهر تالقان ولایت تخار موقعیت دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/165/public_project_detail

پروژه  شماره  34

نام پروژه اعمار و ساختمان پل دیگان به طول 30 متر در مسیر سرک خوست منطقه دیگان
موقعیت خوست (خوست)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 30 ( متر) / 7.9 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه اعمار و ساختمان پل دیگان به طول 30 متر در مسیر سرک خوست منطقه دیگان این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/155/public_project_detail

پروژه  شماره   35

نام پروژه اعمار ساختمان پل مردی خیل - غورمبی بطول 51 متر در مسیر سرک خوست گردیز ولسوالی تنی ولایت خوست
موقعیت تنی (خوست)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
طول / عرض 51 ( متر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه  .اعمار و ساختمان 51 متر پل (مردی خیل – غورمبی) این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/154/public_project_detail

پروژه  شماره  36

نام پروژه   اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست فرنگ
موقعیت نهرین (بغلان)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
طول / عرض 120 ( متر) / 8 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست فرنگ توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/150/public_project_detail

پروژه  شماره  37

نام پروژه   پروژه حفظ و مراقبت سرک کابل - جلال آباد ( بخش اول ) بطول 50 کیلومتر
موقعیت سروبی (کابل)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
طول / عرض 50 ( کیلومتر) / 11 (متر
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1395
هدف پروژه سرک کابل - جلال آباد به طول تقریبی 140 کیلومتر یکی از شاهراه اصلی کشور بوده که ولایت های مرکزی را به ولایت های شرقی وصل مینماید.الی اکنون 50 کیلومتر آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است . ضمناً به طول 35 کیلومتر بعدی آن نیز تکمیل شده. و سکشن سوم آن تحت کار میباشد. این شاهراه نقش اصلی را در تجارت میان افغانستان و پاکستان ایفا نموده و حفظ و مراقبت آن از ارزش بالای در رشد اقتصادی و جلوگیری از ضایعات ترانسپورتی میباشد.
کد بودجه 420445
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/131/public_project_detail

پروژه  شماره  38

نام پروژه پروژه ها غرض امادگی افتتاح پروژه ملی تاپی در ولایت هرات
موقعیت هرات (هرات)
اداره مربوطه قوای کار
نوع فعالیت / مواد (سرک ولایتی - آسفالت )
طول / عرض 3 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه به اساس هدایت جلالتماب محترم ریس صاحب جمهور .ج.ا.ا وزارت فواید عامه وظیفه گرفت تا در برنامه ی افتتاح پروژه ملی تاپی در ولایت هرات مطابق به پلان ترتیب شده ای کمیسون مرکزی برگذاری افتتاح پروژه تاپی اجرات مرتبط به وظیفه در بخش ساختمانهای مختلف انجام داده.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/585/public_project_detail

پروژه  شماره  39

نام پروژه اعمار معبر آسیاه آباد به طول 35 متر
موقعیت سرپل (سرپل)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
تمویل کننده هندوستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه   وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   http://pmis.mopw.gov.af/public/567/public_project_detail

پروژه  شماره  40

نام پروژه اعمار یک پایه پل اساسی به طول 18 متر در قریه فرشقان
موقعیت سنچارک (سرپل)
اداره مربوطه واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان
نوع فعالیت / مواد (پل - کانکریت )
تمویل کننده هندوستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه  وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
کد بودجه 420320
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/566/public_project_detail

 پروژه  شماره   41

نام پروژه اسفالت ریزی سرک قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار به طول 3.823 کیلومتر و ساختمان 10 متر پل آهن کانکری
موقعیت خواجه بهاءالدین (تخار)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
طول / عرض 3.823 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه این سرک به طول 3.823 کیلومتر با 10 متر پل آهن کانکریتی در منطقه قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار موقعیت دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک و پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/493/public_project_detail

پروژه  شماره   42

نام پروژه حفظ و مراقبت دورائی کابل - جلال آباد. ( بخش دوم ) بطول 35 کیلومتر
موقعیت سروبی (کابل), قرغه‌ئی (لغمان)
اداره مربوطه PMO
طول / عرض 35 ( کیلومتر) / 11 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
تمویل کننده بانک انکشاف آسیایی
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه سرک کابل - جلال آباد به طول تقریبی 140 کیلومتر یکی از شاهراه اصلی کشور بوده که ولایت های مرکزی را به ولایت های شرقی وصل مینماید.الی اکنون حفظ و مراقبت 50 کیلومتر آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است . ضمناً سکشن دوم آن به طول 35 کیلومتر تحت ترمیمات میباشد. در مورد کیلومتر های متباقی باید گفت که تحت پروسه تدارکات بوده و عنقریب عقد قرارداد خواهد گردید. این شاهراه نقش اصلی را در تجارت میان افغانستان و پاکستان ایفا نموده و حفظ و مراقبت آن از ارزش بالای در رشد اقتصادی و جلوگیری از ضایعات ترانسپورتی میباشد.
کد بودجه 420445
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/230/public_project_detail

 پروژه  شماره  43 

نام پروژه اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهتر لام بابا از کیلومتر 000+0 الی 801+4 کیلومتر فرش اسفالت ولایت لغمان زون شرق
موقعیت مهترلام (لغمان)
اداره مربوطه   برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 4.8 ( کیلومتر) / 24.84 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه   این سرک به طول 4.801 کیلومتر با فرش اسفالت در ولایت لغمان قرار دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی دولت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه بوده و ازدحام ترافیکی داخل شهر مهترلام بابا را نیز برطرف مینماید.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/145/public_project_detail

پروژه  شماره  44

نام پروژه اعمار و ساختمان سرک ولسوالی اندخوی الی قرغان از کیلومتر 000+0 الی 200+7 کیلومتر با فرش اسفالت، ولایت فاریاب، زون شمال
موقعیت اندخوی (فاریاب), قرغان (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 7.2 ( متر) / 7 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
تمویل کننده   حکومت افغانستان
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه این سرک به طول 7.2 کیلومتر از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب شروع و به ولسوالی قرغان ولایت فاریاب خاتمه می یابد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی دولت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/143/public_project_detail

پروژه  شماره   45

نام پروژه اعمار و ساختمان 34 متر پل آهن کانکریتی از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول، لات اول (چنج 730+12) ولایت فاریاب
موقعیت بلچراغ (فاریاب)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
طول / عرض 34 ( متر) / 7 (متر
نوع فعالیت / مواد (پل - آهن کانکریت )
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظوری بودجه 1396
هدف پروژه   این پل به طول 34 متر در مسیر سرک میمنه الی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب موقعیت داشته که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده می شود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/141/public_project_detail

پروژه  شماره  46

نام پروژه ترمیم و بازسازی شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 9.930 کیلومتر
موقعیت سالنگ (پروان)
اداره مربوطه قوای کار
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
تمویل کننده  
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  .شاهراه سالنک جنوبی از جمله شاهراه ترانزدی و شاهرای بسیار مهم برای رفت امد وسایط از بیشتر ولایات به مرکز و از مرکز به سایر ولایات میگردد. شاهراه سالنگ جنوبی بیشتر از 12 ولایات شمالی را با هم وصل مینمایند بنا ترمیم و نو سازی شاهراه متذکره خیلی مهم و حیاتی میباشد.
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/1035/public_project_detail

پروژه  شماره  47

نام پروژه پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه هرات اسلام قلعه از کیلو متر 900+102 الی 900+106 بطول 4 کیلومتر
موقعیت پشتون زرغون (هرات)
اداره مربوطه قوای کار
طول / عرض 4 ( کیلومتر) / 10.5 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
تمویل کننده   
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه قسمت شاهراه هرات - اسلام قلعه جز شبکه شاهراه های ترانسپورتی کشور بشمار میرود که تمام ولایات حوزه غرب کشور را به کشور همسایه ایران وصل مینمایندو رول بس عمده را در تجارت بین هر دو کشور افغانستان و ایران ایفا مینماید ، به منظور انتقالات امتعه تجاری ایجاب مینماید تا از فرش اسفالتی و سایر عناصر شاهراه مذکور به شکل دوامدار حفظ و مراقبت صورت ګیرد. عدم حفظ و مراقبت جاری و دورانی میتواند و بروز تخریبات در فرش و سایر عناصر شاهراه میتواند باعث مشکلات ترافیک بالای شاهراه مذکور ګردد، سکتګی در انتقال اموال تجاری و بلند رفتن قیمت های اموال وارداتی عوامل است که دایما به نسبت خرابی شاهراه به وجود می اید که عمدتا بار سنګین ان بدوش مستهلکین ان میباشد.
کد بودجه 22
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/761/public_project_detail

پروژه شماره  48

نام پروژه   اعمار احاطه توقف گاه وسایط وماشینری ویک باب اطاق محافظ
موقعیت قرغه‌ئی (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
طول / عرض  
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه   اعمار احاطه توقف ګاه غرض توقف ماشین الات ووسایط ریاست حفظ ومراقبت سرکها
کد بودجه 00000
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/721/public_project_detail

پروژه  شماره  49

نام پروژه پروژه ترمیم سرک پل و پلچک ولسوالی ولایت هلمند
موقعیت لشکرگاه (هلمند)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
طول / عرض 0 ( متر) / 0 (متر
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - آسفالت )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
کد بودجه 420347
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/720/public_project_detail

پروژه  شماره  50

نام پروژه اعمار دیوار استنادی مسیرسرک ولسوالی قرغه یی
موقعیت قرغه‌ئی (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
طول / عرض (دیوار استنادی - نامشحص )
نوع فعالیت / مواد 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  
کد بودجه 00000
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   http://pmis.mopw.gov.af/public/719/public_project_detail

پروژه  شماره  51

نام پروژه پروژه اعماردیوار محافظوی پل خارستان و تخت حسن خان
موقعیت قلعه نو (بادغیس)
اداره مربوطه ریاست تنظیم پروژه ها
نوع فعالیت / مواد (دیوار استنادی - نامشحص )
طول / عرض 0 ( متر) / 0 (متر
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه   
کد بودجه 420339
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/715/public_project_detail

پروژه  شماره  52

نام پروژه اعمار و ترمیم دیوار های استنادی ساحات پل جوگی مسیر سرک سنگر ولسوالی علینگار
موقعیت علیشنگ (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
نوع فعالیت / مواد (تعمیر - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  
کد بودجه 00000
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/712/public_project_detail

 پروژه  شماره  53

نام پروژه اعمار مجدد پل تپاک (نلیار) در مسیر سرک عمومی ولسوالی علینگار
موقعیت علینگار (لغمان)
اداره مربوطه   ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
طول / عرض (پل - کانکریت )
نوع فعالیت / مواد 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  .
کد بودجه 00000
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/711/public_project_detail

پروژه  شماره  54

نام پروژه پروژه خدمات مشورتی برای بررسی سیستم مالی دفتر PMO از سال 2017
موقعیت کابل (کابل)
اداره مربوطه PMO
نوع فعالیت / مواد (خدمات - نامشحص )
طول / عرض 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص
تمویل کننده ---
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه

بررسی از شفافیت کار کرد های مالی و تدارکاتی دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی.

کد بودجه 420105
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/572/public_project_detail

پروژه شماره  55

نام پروژه حفظ مراقیت 800+19 کیلو متر سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی و 200+10 کیلومتر از ولسوالی ارچی الی سرحد ولسوالی خواجه غار ولایت تخار
موقعیت (دشت ارچی (کندز)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 30 ( کیلومتر) / 8 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه حفظ مراقیت 800+19 کیلومتر سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی و 200+10 کیلومتر از ولسوالی ارچی الی سرحد ولسوالی خواجه غار ولایت تخار. این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/473/public_project_detail

پروژه  شماره   56

نام پروژه حفظ ومراقبت دوره ئی 000+33 کیلومتر سرک جغلی ازمیدان بازار
موقعیت چغچران (غور)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 33 ( کیلومتر) / 6 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه  .سرک از میدان بازار الی پای خاک بادک که به سمت غرب ولایت غور موقعیت دارد ، قبلآً توسط وزارت محترم فواید عامه ساخته شده است این سرک ولسوالی های شهرک ، تولک وجشت شریف را باهم وصل میکند که از میدان بازار کیلو متر (0+000) شروع و به پای خاک بادک کیلومتر (33+000) ختم میشود، مردم این ولسوالی ها از طریق این سرک از فیروز کوه به شهر هرات رفت وآمد مینمایند. مردم که در مسیر سرک زندهگی میکنند موقع رفت وآمد نظر به خرابی سرک بسیار دچار مشکل بوده وحالت سرک به مرور زمان بد تر شده میرود از آن جائیکه تا کنون سرک متذکره تا کنون حفظ وماقبت نشده است حالت موجودۀ سرک بدتر گردیده است به حفظ ومراقبت دوره ئی ضرورت دارد که با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی سهولت زیا دی برای رفت وآمد ولسوالی های فوق الذ کر به شهر هرات ببا می آورد.
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/354/public_project_detail

 پروژه  شماره  57

project_id 353
نام پروژه حفظ ومراقبت دوره ئی سرک جغلی ازسنگ ماشه کیلومتر 0 الی کوتل قرغنه کیلومتر 500+16 در ولسوالی جاغوری
موقعیت (جاغوری (غزنی)
اداره مربوطه برنامه ملی راه سازی روستایی
نوع فعالیت / مواد (سرک ولسوالی - جغلی )
طول / عرض 16.5 ( کیلومتر) / 7 (متر
تمویل کننده بانک جهانی
سال منظور بودجه 1397
هدف پروژه سرک ازسنگ ماشه الی کوتل قرغنه که به سمت شرق ولسوالی جاغوری ولایت غزنی موقعیت دارد ، در سال 2007 از طرف موسسۀ IRD قسماً باز سازی شده است موقعیت پروژه از ولسوال جاغوری به سمت ولسوالی ملستان بوده، از سنگ ماشه کیلومتر 0+000 الی کوتل قرغنه کیلو متر 500+16ولسوالی جاغوری ختم می شود دارای طول مجموعی 500+16 کیلو متر بوده که بخش اعظم ولسوالی دایه، ولسوالی مالستان وولسوالی ناور را تحت پوشش قار میدهد علاوه برین مردم ولایات اروزگان ودایکندی غرض رفت وآمد خود ازین سرک استفاده مینمایند از آن جائیکه تا کنون حفظ ومراقبت نشدهاست موجودۀ بدتر گردیده است به حفظ ومراقبت دوره ئی ضرورت دارد که با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی سهولت برای ولسوالی های دایه،
کد بودجه 420106
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید http://pmis.mopw.gov.af/public/353/public_project_detail

پروژه  شماره  58

نام پروژه لات دوم پروژه ترمیماتی شاهراه سالنگ از پل فرشتگان الی گولایی دو شاخ بطول 039+10 کیلومتر
موقعیت سالنگ (پروان)
اداره مربوطه قوای کار
نوع فعالیت / مواد (سرک ملی - آسفالت )
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه شاهراه سالنک جنوبی از جمله شاهراه ترانزدی و شاهرای بسیار مهم برای رفت امد وسایط از بیشتر ولایات به مرکز و از مرکز به سایر ولایات میگردد. شاهراه سالنگ جنوبی بیشتر از 12 ولایات شمالی را با هم وصل مینمایند بنا ترمیم و نو سازی شاهراه متذکره خیلی مهم و حیاتی میباشد.
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/1063/public_project_detail

پروژه  شماره  59

نام پروژه ترمیم ۹ عراده وسایط و ماشین آلات ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت لغمان
موقعیت مهترلام (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه ترمیم عراده جات غرض امورات رسمی و ح م سرکها
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   http://pmis.mopw.gov.af/public/878/public_project_detail

پروژه  شماره   60

نام پروژه قرارداد روغنیات تیل دیزل و پطرول ریاست حفظ و مراقبت ولایت لغمان
موقعیت مهترلام (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه غرض امورات رسمی و حفظ ومراقبت سرکها روغنیات متذکره به مصرف میرسد
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/803/public_project_detail

پروژه  شماره  61

نام پروژه اعمار (120)متر دیوار استنادی مسیرسرک عمومی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان
موقعیت دولت شاه (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
نوع فعالیت / مواد (دیوار استنادی )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1398
هدف پروژه جلوگیری از تخریب سرک و باز نگهداشتن سرک به روی ترافیک
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/802/public_project_detail

62  پروژه  شماره

نام پروژه اعمار دیوار استنادی سرکنده ولسوالی خرم و سارباغ بخش دوم شهر ایبک ولایت سمنگان
موقعیت خرم و سرباغ (سمنگان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
نوع فعالیت / مواد (دیوار استنادی  )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1399
هدف پروژه  
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  http://pmis.mopw.gov.af/public/1115/public_project_detail

63   پروژه  شماره

نام پروژه قرارداد سه قلم روغنیات و وسایط وماشین الات ولایت لغمان
موقعیت مهترلام (لغمان)
اداره مربوطه ریاست حفظ و مراقبت سرک ها
نوع فعالیت / مواد (اجناس )
تمویل کننده حکومت افغانستان
سال منظور بودجه 1399
کد بودجه 420568
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید   https://pmis.mopw.gov.af/public/1039/public_project_detail

63  پروژه شماره

project_id  
نام پروژه  
موقعیت  
اداره مربوطه  
نوع فعالیت / مواد  
طول / عرض  
تمویل کننده  
سال منظور بودجه  
هدف پروژه  
کد بودجه  
current_step  
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  

64   پروژه شماره

project_id  
نام پروژه  
موقعیت  
اداره مربوطه  
نوع فعالیت / مواد  
طول / عرض   
تمویل کننده  
سال منظور بودجه  
هدف پروژه  
کد بودجه  
current_step  
یاداشت برای معلومات بیشتر روی لینک کلیک نماید  

65  پروژه شماره

project_id  
نام پروژه  
موقعیت  
اداره مربوطه  
نوع فعالیت / مواد  
طول / عرض  
تمویل کننده  
سال منظور بودجه  
هدف پروژه  
کد بودجه  
current_step  

4 months ago

.