پروژه سرک ارملک لامان

پروژه سرک ارملک لامان

دیدگاه:

پروژه سرک ارملک الی لامان بطول 52.514 کیلومتر بخش از سرک حلقوی افغانستان بوده که بند سبزک نیز شامل آن میباشد. این پروژه از کیلومتر 000+60 قریه ارملک ولسوالی کرخ ولایت هرات شروع و در کیلومتر 514+112 قریه لامان ولایت بادغیس ختم می گردد. این سرک در وصل نمودن سرک حلقوی  قیصار – لامان نقش عمده را ایفا مینماید. این سرک ولایت های جنوب غرب را با ولایت های شمالی وصل می نماید و برای انتقال اموال

هزینه این پروژه 60,881,952 دالر امریکائی است و توسط کشور دوست عربستان سعودی به شکل قرضه طویل المدت بدون مفاد تمویل میگردد که به همکاری وزارت محترم فواید عامه جمهوری دولت اسلامی افغانستان تطبیق و اجرا میگردد. قرارداد پروژه متذکره بتاریخ 05/11/1390 با شرکت ساختمانی و سرک سازی سندریلا عقد گردیده و تا اکنون 98% پیشرفت کاری دارد و تا آخر ماه جوزا 1400 بطور 100% تکمیل می گردد.

وظیفه و صلاحیت ها در چوکات وزارت:

جهت پیشبرد و نظارت دقیق از پروژه آمریت تطبیق کننده پروژه ایجاد شده که مسئولیت تطبیق و کنترول کارهای پروژه را مطابق به لایحه وظایف به عهده دارد. این آمریت متشکل از یک آمر، یک تیم لیدر/ انجنیر لابرتوار، دو انجنیر کنترول کیفیت و یک مسئول مالی و اداری می باشد.

حکومت و مردم:

این پروژه برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دارای اهمیت بسزا بوده که تجارت بین کشور های همسایه غربی و شمالی را رونق بخشیده و از همین لحاظ مردم نیز از تجارت بین افغانستان و کشور های همسایه مستفید شده و در قسمت انتقال حاصلات زراعتی شان در اسرع وقت به بازار های ملی و بین المللی کمک چشم گیر می کند.

همچنان با ساخت این سرک دسترسی به خدمات صحی، مراکز اداری ولایت ها و همچنان دسترسی قریه های دور دست در دو طرف سرک به مراکز اداری و بازار های محلی تحصیل می شود.