پروژه سرک حلقوی کابل

پروژه سرک حلقوی کابل

دیدگاه:

سرک حلقوی کابل یکی از اولیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که برای تسریع بهتر جریان ترافیک شهر کابل احداث میشود. در سال 2008 میلادی مطالعات امکان سنجی این سرک توسط یک شرکت ایتالیایی بنام تولی به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی صورت گرفت و به اساس آن مطالعه قیمت مجموعی این سرک 540 میلیون دالر امریکایی تخمین گردیده بود. بدلایل پیچیده گی در مسایل استملاک خانه های خود سر که در مسیر سرک مذکور موقعیت گرفته است، در سال 2011 میلادی وزارت فواید عامه مطالعات تعیین مسیر سرک مذکور را برای بار دوم انجام داد.

این سرک دارای طول مجموعی 120 کیلومتر که شامل تمام لات ها است  و به چهار لات (بخش) تقسیم گردیده است  که چهار دروازه شهر کابل را با هم وصل میکند که در کاهش تردد موتر های بلند تناژ در داخل شهر کابل بسیار موثر میباشد.

لات اول: بطول مجموعی (22) کیلومتر که شروع آن از سرک کابل – قندهار الی سرک کابل لوگر می باشد. این بخش از چوک ارغندی شروع و از مناطق دشت برچی، شهرک امید سبز، قلعه مسلم، دوغ آباد دارلامان، قلعه فتوح گذشته و به منطقه سنگ نوشته ختم میگردد.

لات دوم: بطول مجموعی (18) کیلومتر که شروع آن از سرک کابل قندهار الی سرک کابل مزارشریف میباشد. این بخش از چوک ارغندی شروع و از مناطق قلعه دلیل، قلعه ساقی و قلعه ارباب گذشته و به منطقه سرای شمالی ختم میگردد.

لات سوم:  برای این لات دو مسیر پیشنهاد شده که یکی از این مسیر ها توسط وزارت فواید عامه و مسیر دومی توسط شرکت ایتالیایی پیشنهاد شده است . مسیر که وزارت فواید عامه پیشنهاد کرده بطول مجموعی (52) کیلومتر است که شروع آن از سرک کابل مزارشریف الی سرک کابل جلال آباد میباشد. این بخش از سرای شمالی شروع و از مناطق پای منار، ذرین قلعه وغیره گذشته و به تنگی غارو پلچرخی ختم میگردد.

لات چهارم: بطول مجموعی (28) کیلومتر که شروع آن از سرک کابل جلال آباد الی سرک کابل لوگر میباشد. این بخش از تنگی غارو پلچرخی شروع و از مناطق مموزی، شیوکی، میاخیل وغیره گذشته و به منطقه سنگ نوشته ختم میگردد.

وظیفه و صلاحیت ها در چوکات وزارت:

جهت پیشبرد و نظارت دقیق از پروژه آمریت تطبیق کننده پروژه ایجاد شده که مسئولیت تطبیق و کنترول کارهای پروژه را مطابق به لایحه وظایف به عهده دارد.

حکومت و مردم:

 این پروژه دارای طول مجموعی 120 کیلومتر که شامل تمام لات ها است و به چهار لات (بخش) تقسیم گردیده است  که چهار دروازه شهر کابل را با هم وصل میکند و در کاهش تردد موتر های بلند تناژ در داخل شهر کابل بسیار موثر میباشد. با ساخت این سرک تردد ترافیک در داخل شهر کابل کاهش یافته و در نتیجه صرفه جویی در مصرف اضافی تیل بر اثر ازدحام ترافیکی صورت می گیرد. همچنان این سرک در انکشاف شهری در اطراف شهر کابل کمک میکند و زمینه سرمایه گذاری در قسمت ساخت و ساز میسر می شود.

با شروع شدن این پروژه زمینه کار برای هزار ها نفر میسر می شود تسهیل و دسترسی به موقع به خدمات صحی، امنیتی، و اداری  و همچنان زمینه سرمایه گذاری برای مردم که در این مسیر قرار دارند.