نشرات

گزارش فغالیت ها و دست اوردهای وزارت فواید عامه از اغاز کار امارت اسلامی افغانستان تا اکنون

هفته نامه راه ۱۴۰۰/۴/۱۲

هفته نامه راه ۱۴۰۰/۴/۵

هفته نامه ۲۹ جوزا ۱۴۰۰

هفته نامه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

هفته نامه ۱۵ جوزا ۱۴۰۰

هفته نما ۸ جوزا ۱۴۰۰

قوس ۱۳۹۹

هفته نامه راه ۱۴۰۰/۳/۲۹