د لوړ تناژو بار وړونکو لیږدوونکو وسایطو د وزن او اړخونو دکنټرول مقرره

د لوړ تناژو بار وړونکو لیږدوونکو وسایطو د وزن او اړخونو دکنټرول مقرره د انفاذ په هکله د افغانستان اسلامی جمهوریت د رئیس حکم
ګڼه: (750)
نیټه: 1399/4/5

File مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه بلند تناژ.pdf

1 year ago

.