معینیت مالی و اداری

زندگی‌نامه معین:

 زندگی‌نامه ﻣﺧﺗﺻر محمد حامد "محبی"، ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻟﻲ و اداري


ریاست‌های مربوطه:

ریاست مالی و حسابی

ریاست منابع بشری

ریاست  تدارکات

ریاست اداری و خدمات 

آمریت جندر

.

5 months 2 weeks ago

.

.
aa