پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش

 

1 . معرفی پروژه:

پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش در چارچوب وزارت فواید عامه فعالیت دارد که توافقنامه مالی آن به تاریخ 14 نوامبر 2015 فی مابین وزار مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی امضا شده است. این پروژه به تاریخ 31 جنوری 2016 شروع شده و به تاریخ 31 دسمبر 2022 ختم میگردد. بودجه پروژه متذکره که در ابتدا 250 میلیون دالر تخمین شده بود از کمک بلاعوض بانک جهانی تامین میشد. در سال 2020 ، 100 میلیون دالر از مبلغ کمک شده به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا انتقال داده شد. از آنجائیکه پس از انتقال بودجه پروژه به مبارزه با شیوع کرونا، پروژه جهت اعمار سرک بغلان-بامیان با کمبود بودجه روبرو شد، دولت افغانستان تعهد نمود تا مبلغ 20 میلیون دالر بودجه مورد نیاز برای اعمار سرک متذکره را تامین کند. این پروژه اکنون مسئولیت اعمار سرک بغلان - بامیان به طول 152 کیلومتر و دیزاین قسمت فوقانی شاهراه وتونل سالنگ به طول 30 کیلومتر را دارد. سرک بغلان - بامیان به هفت قسمت تقسیم شده است که قسمتهای اول تا چهارم الف آن در ولایت بغلان و قسمتهای چهارم ب تا ششم آن در ولایت بامیان موقعیت دارد. تا اکنون چهار قسمت سرک بغلان-بامیان عقد قرارداد شده که از جمله کار عملی قسمت اول به طول 24 کیلومتر در ماه جون 2018 ، قسمت ششم به طول 24.58 کیلومتر در ماه اپریل 2018 ، قسمت دوم به طول 23.04 کیلومتر در ماه اکتوبر 2019 و قسمت پنجم به طول 19.58 کیلومتر در ماه جنوری 2020 آغاز گردیده است.  قسمتهای س وم، چهارم الف و چهارم ب تحت تدارکات میباشند. از میان قراردادهای عقد شده، قرارداد قسمت ششم به دلیل نقض مکرر قرارداد توسط قراردادی از جانب وزارت فواید عامه، بعد از تائیدی کمیسیون تدارکات ملی به تاریخ 4 مارچ 2021 فسخ گردیده و بالای قراردادی قسمت اول از تاریخ 5 فبروری 2021 به علت عدم تکمیل به موقع کار جریمه تاخیر وضع شده است.

2 . دیدگاه

پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش یکی از پروژههای وزارت فواید عامه بوده و هدف از ایجاد آن کمک در رسیدن به دیدگاه وزارت فواید عامه که عبارت است از: "اتصال ولایات افغانستان با همدیگر و با منطقه از طریق سرکهای معیاری." میباشد.

3 . ماموریت

اعمار سرک بغلان-بامیان به طول 152 کیلومتر با فرش اسفالت و با استندرد شاهراه ملی و دیزاین و مطالعه تخنیکی قسمت فوقانی شاهراه و تونل سالنگ جهت بازسازی اساسی.

4 . هدف

هدف پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش "بهبود اتصال ماوراء هندوکش از طریق سرک" میباشد.

5 . صلاحیتها در چارچوب وزارت فواید عامه

پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش مسئولیت اعمار سرک بغلان-بامیان و دیزاین قسمت فوقانی شاهراه و تونل سالنگ را داشته و همچنان صلاحیت مدیریت روزانه فعالیتهای پروژه و مسئولیت نظارت از کا رهای ساختمانی را که توسط قراردادیها انجام میشود، دارد. جهت اجرای درست نظارت از کار قراردادیها، تیمهای واحد نظارت ساختمانی پروژه به صورت مداوم در ساحه حضور دارند و برای نظارت از هر قسمت یک تیم موظف است.

6 . حکومت و مردم

پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش از پروژههای ملی و دارای اولویت دولت افغانستان است که هدف آن بهبود اتصال شمال، مرکز و جنوب سلسله کوههای هندوکش از طریق سرک میباشد. تمامی ساکنان دو طرف سلسله کوههای هندوکش و خصوصا مردم ولایات بغلان و بامیان از این پروژه مستفید میشوند.

7 . نقشها و مسئولیتها

تیم مدیریت پروژه مدیریت کل پروژه را به عهده دارد. در ضمن، جهت نظارت کار ساختمانی یک واحد مشخص به نام واحد نظارت ساختمانی در چوکات پروژه وجود دارد که مسئولیت نظارت از کا رهای قراردادیها را به عهده دارد. در کنار آن، پروژه دارای واحدهای انجنیری، مالی، تدارکات، محیط زیستی و اجتماعی، نظارت و ارزیابی و عملیاتی میباشد که هر کدام مسئولیت خاصی را در بخش مربوطه به عهده دارد. همچنان دفتر خدمات پروژوی ملل متحد به عنوان مشاور اجرای پروژه با پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش همکاری دارد.

8. زیربنا و منابع

منابع پروژه به دو بخش تقسیم میشود.

1 . منابع بشری: مجموع منابع بشری پروژه 93 بست، به شمول کارمندان دفتر مرکزی و تیمهای ساحوی پروژه میباشد.

2 . منابع مالی: بودجه فعلی پروژه شامل 170 میلیون دالر برای اعمار سرک بغلان-بامیان میباشد که 150 میلیون دالر آن از سوی بانک جهانی و 20 میلیون دالر آن از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تامین میشود.

 

 

پلان و گزارش پروژه سرک اتصال ترانس-هندوکش  دانلود اسناد
پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰ پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش  Click here to download
گزارشدهی و نظرخواهی در مورد پاسخدهی دولت به ملت 
بابتِ سال مالی 1399
 Click here to download
   
File B2B First ESIA.pdf THRCP ESMF.pdf Segment 4B Final RAP .pdf Draft RAP-Segment-4A.pdf Final RAP-Segment-5.pdf Final RAP-Segment-3.pdf Segment 1 ESMP.pdf Segment 2 ESMP.pdf Segment 3 ESMP.pdf Segment 4A ESMP.pdf Segment 4B ESMP.pdf Segment 5 ESMP.pdf