پروژه همکاری های تخنیکی و اصلاحات پایدار

تاریخچه پروژه همکاری های تخنیکی و اصلاحات پایدار

ايجاد اداره اصلاح و تطبيق ارتقاء ظرفيت مبنی بر نیازسنجی ریاست های وزارت فواید عامه جهت رشد ظرفیت های کاری و ارائیه خدمات موثر روی تفاهم نامه رسمی فی مابین وزارت فواید عامه و وزارت محترم جلیله مالیه آغاز گردید و متعاقبأ مبنی بر پیشنهاد شماره ۸۸۸  مورخ ۱۸-۰۴-۱۳۹۱ وزارت فواید عامه و حکم شماره ۲۶۳۳ مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۱مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان براي رشد ظرفيت های کاری، حفظ کادر های مسلکی، تسریع روند تطبیق پروژه های زیربنائی با کیفیت و با هزینه کم تر و بلند بردن سطح مصارف بودجه انکشافی این وزارت نقش مهم را داشته است.

که بعدآ این پروژه بر اساس فیصله رهبری وزارت فواید عامه با تغیر نام تحت نام پروژه همکاری های تخنیکی و اصلاحات پایدار فعالیت های خویشرا تنظیم نموده که همه ساله نظر به نیاز مندی ریاست های وزارت بعد از بررسی دست آورد هاو ارزیابی از اجراات کارمندان این پروژه توسط کمیته های موظف که از جانب مقام محترم وزارت توظیف میگردد در مقاطع مختلف تحت بررسی قرار گرفته و مطابق نتایج ارزیابی اجراات تمدید و تفاهم نامه کاری آن بعد از بحث و اخذ نظريات توسط ریاست های ذیربط، رهبری وزارت فواید عامه و وزارت جليله ماليه و ساير ادارات منظور كننده در بودجه انكشافي برنامه هاي این اداره تحت کد نمبر(AFG/420-320) مبالغ مورد نیاز از بودجه انکشافی دولت برای این پروژه منظور و بعد از تصويب مواصلت مینماید.

اهداف اساسی پروژه همکاری های تخنیکی و اصلاحات پایدار

پروژه همکاری های تخنیکی و اصلاحات پایدار در چوکات وزارت فواید عامه فعالیت داشته که اهداف اساسی این پروژه آوردن اصلاحات در بخش های مختلف وزارت از طریق استخدام کادر های جوان و مسلکی جهت فراهم نمودن همکاری های تخنیکی و مشاورت تخنیکی در بخش های سروی و دیزاین و پروژه سازی، مراقبت امور ساختمانی پروژه های سرک، تضمین کیفیت، تدارکات، مطبوعات، تحلیل و پالیسی، منابع بشری و همآهنگی کارمندان (NTA) و مالی و حسابی میباشد، این پروژه بنابر نیاز مندی و استراتیژی وزارت با تغیر نام طی یک طرز العمل کاری جدید اهداف ذیل را تعقیب مینماید:

 

  • آوردن اصلاحات و بلند بردن کیفیت کار از طریق استخدام کادر های مسلکی و متخصصین و فراهم نمودن همکاری های تخنیکی و مشاورت در بخش های تخنیکی و اداری با در نظرداشت اهداف عمومی وزارت که شامل (اتصال منطقوی، اتصال ملی، رویکرد اقتصادی به اتصال، محو انزواری جغرافیایی محلی، و سهولت حداکثر ترانسپورتی) میباشد.
  • همکاری مستقیم در بخش انکشاف اداره و  پالیسی های موجود و جدید با در نظرداشت پلان استراتیژیک وزارت.
  • بلند بردن کیفیت و اوردن کاهش موثر در هزینه مصارف در پروژه های تحت کار وزارت.
  • بلند بردن سطح مسلکی کارمندان از طریق دایر نمودن پروگرام های اموزشی کوتاه المدت.
  • همآهنگی امور منابع بشری و حصول اطمینان شفافیت در استخدام بست های کارمندان قراردادی (NTA
  • دسترسی به اطلاعات و تضمین شفافیت از طریق سیستم سازی الکترونیکی (    حکومت داری الکترونیکی).