منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۱۵:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

وزارت فوایدعامه به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد تخنیکی و مسکلی به تعقیب آگهی قبلی، بست‌های مسلکی مرکزی و ولایتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم درخواستی خویش را از طریق ریاست منابع بشری وزارت وفواید عامه و یا از ریاست های فواید عامه ولایتی به شکل حضوری بدست آورند.

نوت: شماره تماس: ۰۷۴۷۰۹۳۸۱۱

آدرس مرکز:کابل، سرک عمومی کابل – جلال آباد، سه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

بخش مربوطه:

10 months 3 weeks ago

.

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۱۵:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

وزارت فوایدعامه به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد تخنیکی و مسکلی به تعقیب آگهی قبلی، بست‌های مسلکی مرکزی و ولایتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

بخش مربوطه:

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

مفتش رعایت اسناد تقنینی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش رعایت اسناد تقنینی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

بخش . . .