بازنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۹:۳۵
Background image

مفتش عضو تفتیش ادارات ولایتی

عنوان وظیفه:

مفتش عضو تفتیش ادارات ولایتی

بست:

4  

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۹:۲۸
Background image

مديرعمومی تحویلخانه

. . .

عنوان وظیفه:

مديرعمومی تحویلخانه

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه   

بخش مربوطه:

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۹:۱۹
Background image

مدير عمومي ترانسپورت

عنوان وظیفه:

مدير عمومي ترانسپورت

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه   

بخش مربوطه:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۹:۱۲
Background image

مدیر عمومی استخدام

. . .

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی استخدام

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۹:۳
Background image

عضو مسلکی ساختمانی

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی ساختمانی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۸:۵۱
Background image

آمر ورکشاپ مرکزی

. . .

عنوان وظیفه:

آمر ورکشاپ مرکزی

بست:

3  

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

بخش مربوطه:

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۲۴
Background image

آموزگار بخش کمپیوتر

 

عنوان وظیفه:

آموزگار بخش کمپیوتر

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۳۰
Background image

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

 

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۱۲
Background image

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

Pagination

سایت های مرتبط