همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۲۷
Background image

آمر  نظارت و ارزیابی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر  نظارت و ارزیابی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

  فواید عامه

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۱۷
Background image

آمر گزارش دهی

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر گزارش دهی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

  فواید عامه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۸
Background image

آمر پروژه سازی

. . .

 

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر پروژه سازی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

فواید عامه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۳:۲۹
Background image

آمر طرح و دیزاین

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر طرح و دیزاین

بست:

۳

وزارت یا اداره:

  فواید عامه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۵۳
Background image

آمر کنترول و نظارت

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر کنترول و نظارت

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۳۱
Background image

آمر تطبیقات

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر تطبیقات

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۲:۲۰
Background image

آمر دارایی های سرک

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر دارایی های سرک

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

. . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۰:۳۶
Background image

انجنیر تعمیرات

عنوان وظیفه:                    مهندس / انجنیر تعمیرات

شماره اعلان پست:                MoPW/SRTAP/1400-122

وزارت یا اداره:                  وزارت فواید عامه

بست:                      . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۰:۷
Background image

انجنیر کانالیزاسیون

عنوان وظیفه:                    انجنیر کانالیزاسیون

شماره اعلان پست:             MoPW/SRTAP/1400-121

وزارت یا اداره:                 وزارت فواید عامه

بست:                             . . .

Pagination