همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۳۰
Background image

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

 

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۱۲
Background image

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۱
Background image

عضو مسلکی (مدیر عمومی تدارکات اجناس)

. . .
 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

بخش مربوطه:

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۳:۴۶
Background image

آموزگار بخش انگلیسی

 

عنوان وظیفه:

آموزگار بخش انگلیسی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۳:۳۴
Background image

آمريت خدمات

 

عنوان وظیفه:

آمريت خدمات

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۳:۲۲
Background image

آمر صحیه 

 

عنوان وظیفه:

آمر صحیه 

بست:

   3  

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۳:۱۴
Background image

آمر تدارکات ساختمانی

 

عنوان وظیفه:

آمر تدارکات ساختمانی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۳:۱
Background image

آمر تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

. . .
 

عنوان وظیفه:

آمر تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۰:۳۷
Background image

آمر بودجه

عنوان وظیفه:

آمر بودجه

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

ریاست . . .

Pagination