همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۲۳
Background image

مدیرعمومی ارتباطات کارکنان

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی ارتباطات کارکنان

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزار . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۱۸
Background image

مدیرعمومی رسیدگی به شکایات کارکنان

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی رسیدگی به شکایات کارکنان

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۱۲
Background image

آمر استخدام

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر استخدام

بست:

بست 3

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۷
Background image

مدیر عمومی استخدام مرکزی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی استخدام مرکزی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۴۹
Background image

مدیر عمومی استخدام ولایتی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی استخدام ولایتی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۲۴
Background image

مدیر عمومی احصائیه کارکنان

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی احصائیه کارکنان

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزار . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۴:۱۴
Background image

متخصص تقاعد

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص تقاعد

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۲:۵۳
Background image

مدیر عمومی حاضری

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی حاضری

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۰:۴۶
Background image

متخصص HRMIS

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص HRMIS

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .

Pagination