قوانین و طرزالعمل ها

  • تعدیل برخی از قانون حق العبور
  • تعدیل برخی از قانون محصول حق العبور
  • قانون محصول حق العبور
  • مقرره کنترول وسایط نقلیه باربری بلندتناژ
  • استراتیژی حفظ و مراقبت مصوبه  شورای وزیران
  • طرزالعمل برای ترازو های ثابت
  • طرزالعمل برای ترازو های سیار
  • مقرره کنترول وسایط باربری جریده رسمی

 

نوت: برای معلومات بیشتر فایل های ذیل را دانلود نمایید

File تعدیل برخی از قانون حق العبور.pdf تعدیل برخی از قانون محصول حق العبور.pdf قانون محصول حق العبور.pdf مقرره کنترول وسایط نقلیه باربری بلندتناژ.pdf طرزالعمل برای ترازو های ثابت.pdf طرزالعمل برای ترازو های سیار.pdf مقرره کنترول وسایط باربری جریده رسمی.pdf

...

۱ کال ۱ میاشت ago

...

...