گراف تشکیلاتی و احصائیه

  • احصائیه کارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی (وزارت فواید عامه) از بابت سال 1396
  •   گراف تشکیلاتی سال 1396
File احصائیه سال 1396.pdf گراف تشکیل سال 1396 وزارت فواید عامه.pdf

...

2 ساعتونه ago

...

...