اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

mopw_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد،  اعمار و ساختمانی سرک چهار آسیاب بطول 065+3 کیلومتر در شهر تالقان بخش اول، از نقطه (000+0 الی 141+2) بخش دوم، از نقطه (0+000 الی 400+0) بخش سوم، از نقطه (0+000 الی 524+0) فیز اول لات اول (فرش اسفالت) ولایت تخار زون شمال شرق. شماره داوطلبی MPW/GOV/NRAP/APT/NRHE/TKR/1398-05/C2/001را به شرکت ساختمانی وسرک سازی پامیر انترنیشنل شماره جواز (D-20850) آدرس شرکت، ناحیه دوم رسته آهنگری مندوی مارکیت شهر مزار شریف به قیمت مجموعی مبلغ  78,818,213.25 هفتادو هشت میلیون هشتصدو هجده هزارو دوصدو سیزده اعشاریه بیست و پنج  افغانی مع 5  فیصد مبلغ Contingency اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه ، ریاست تدارکات، سرک پلچرخی مقابل مـــرکز تعلیمی نظامی اردوی ملی - افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 

سایت های مرتبط