قرارداد پروژه تهیه و تدارک 460 قلم پرزه جات (سرک سازی، نقلیه، تیز رفتار، و دستگاه های برقی) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها (لات چهارم)

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 460 قلم پرزه جات (سرک سازی، نقلیه، تیز رفتار، و دستگاه های برقی) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها (لات چهارم) به اساس قرارداد چارچوبی تحت شماره تشخیصیه MOPW/99/G-20/NCB/REBID را به شرکت متحرک لوژستیکی و تجارتی افغانستان، شماره جواز شرکت (0101-14634)، آدرس شرکت: پروان سوم گرین مارکیت، مرکز کابل، کابل، به قیمت مجموعی مبلغ حد اکثر (856,000AFN) هشتصدو پنجاه و شش هزار افغانی و به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (585,000AFN) پنجصدو هشتادو پنج هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.