همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۸
Background image

آمر تثبیت قیمت

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر تثبیت قیمت 

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۳
Background image

آمر تثبیت مالکیت

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر تثبیت مالکیت

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۵۵
Background image

مدیر عمومی هماهنگی ​​​​​​​

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۴۶
Background image

آمر هماهنگی ولایتی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر هماهنگی ولایتی

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۴۰
Background image

مدیر عمومی آرشیف 

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی آرشیف 

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۳۴
Background image

آمر تحریرات

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر تحریرات

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۴۴
Background image

مدیر عمومی تعقیب و پیگیری هدایات و مصوبات

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تعقیب و پیگیری هدایات و مصوبات

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۳۷
Background image

آمریت تعقیب و پیگیری هدایات و مصوبات

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمریت تعقیب و پیگیری هدایات و مصوبات 

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۲۸
Background image

آمر جندر

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر جندر

بست:

بست ۳

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

Pagination